เริ่มต้นใช้งาน Esp8266 เปิด-ปิด LED กับ Netpie Cloud Platform Services

Sharing is caring!

เมื่อครั้งงาน Arduino Day 2017 (Bangkok) ที่ผ่านได้ยินทาง Nectec- Thialand ได้มาเชิญชวนให้ใช้ Product ที่พัฒนาโดยคนไทยทางด้าน Cloud Platform Service ที่ชื่อว่า NetPie เขาบอกว่า Product นี้ช่วยให้การพัฒนางานด้าย IOT สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Netpie Features

 • THING-CENTRIC DEVELOPMENT  เป็นเสมือนศุนย์กลางเพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลกัน
 • IDENTITY MANAGEMENT สามารถเข้าถึง Netpie โดยไม่จำเป็นว่า Client จะมี IP หรือไม่มีก็ได้
 • DYNAMIC AUTHORIZATION สามารถปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลแบบไดนามิก
 • TRANSPARENT CONNECTIVITY การติดต่อสื่อสากันระหว่าอุปกรณ์สามารถทำได้เสมือนความรู้สึกแบบ end-to-end
 • SERVICE-ORIENTED MODEL หากต้องการความช่วยเหลือให้นุกถึง Netpie
 • TRUE CLOUD ARCHITECTURE มีการออกแบบมาเพื่อให้บริการแบบ Cloud เพื่อให้สามารถขยายขนาดได้ในอนาคต

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/netpie.html

เริ่มต้นการใช้งาน Netpie กับ Esp8266

เตรียมเครื่องมือกันก่อน

 1. Download Arduino IDE 1.6.9 or later from https://www.arduino.cc/en/Main/Software
 2. หลังจากติดตั้งสำเร็จ, open Preferences
 3. เพิ่ม “http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json" ใส่ในช่อง “Additional Board Manager URLs” กดOK
 4. เปิดเข้าเมนู Boards Manager  ค้นหา “esp8266” และติดตั้ง
 5. ในเมนู Tools เลือก ESP8266 boards
 6. Download Microgear library จาก https://github.com/netpieio/microgear-esp8266-arduino/archive/master.zip
 7. เลือกเมนู Sketch => Include Library => Add .zip Library เลือก microgear.zip ที่ Download มาจากข้อ 6.

เมื่อติดตั้งเครื่องมือพร้อมสิ่งที่ต้องทำต่อไปมีด้วยกัน 2 สิ่ง

 1. ไปสร้าง Project ที่ https://netpie.io/ (ลงทะเบียนฟรี) สมัครสมาชิก เข้าใช้งานระบบ และก็ให้ทำตามขั้นตอนการสร้าง Project จากนี้ https://netpie.io/getstarted
 2. เขียนโค๊ด
  /* NETPIE ESP8266 basic sample              */
  /* More information visit : https://netpie.io       */
  
  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <MicroGear.h>
  
  const char* ssid   = <WIFI_SSID>;
  const char* password = <FILE_PASSWORD>;
  
  #define APPID  <APP_ID>; //====ได้จากตอนที่เราตั้งชื่อ Project ที่ netpie
  #define KEY   <KEY>; //====จะได้จากตอนสร้าง Key
  #define SECRET <SECRET>; 
  #define ALIAS  "led1";
  
  WiFiClient client;
  
  int timer = 0;
  int i = 1;
  MicroGear microgear(client);
  
  int LED = D4;
  
  /* If a new message arrives, do this */
  void onMsghandler(char *topic, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
   Serial.print("Incoming message --> ");
   msg[msglen] = '\0';
  
   char strState[msglen];
   for (int i = 0; i < msglen; i++)
   {
    strState[i] = (char)msg[i];
    Serial.print((char)msg[i]);
   }
  
   Serial.println();
  
   String stateStr = String(strState).substring(0, msglen);
  
   //=========== ช่วงประมวลผลคำสั่ง =============
   Serial.println("stateStr ::== ");
   Serial.println(stateStr);
   
   if (stateStr == "ON"){
    digitalWrite(LED, HIGH);
    microgear.chat("sw1", "ON");    //==== คำสั่ง chat เพื่อบอกส่งค่าสถานะไปยังหลอด LED บน NETPIE Freeboard
   }else{
    digitalWrite(LED, LOW);
    microgear.chat("sw1", "OFF");    //==== คำสั่ง chat เพื่อบอกส่งค่าสถานะไปยังหลอด LED บน NETPIE Freeboard
   }
  
   //=========== ช่วงประมวลผลคำสั่ง =============
  }
  
  void onFoundgear(char *attribute, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
   Serial.print("Found new member --> ");
   for (int i = 0; i < msglen; i++)
    Serial.print((char)msg[i]);
  
   Serial.println();
  }
  
  void onLostgear(char *attribute, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
   Serial.print("Lost member --> ");
   for (int i = 0; i < msglen; i++)
    Serial.print((char)msg[i]);
   Serial.println();
  }
  
  /* When a microgear is connected, do this */
  void onConnected(char *attribute, uint8_t* msg, unsigned int msglen) {
   Serial.println("Connected to NETPIE...");
   /* Set the alias of this microgear ALIAS */
   microgear.setAlias(ALIAS);
  }
  
  
  void setup() {
   /* Add Event listeners */
  
   /* Call onMsghandler() when new message arraives */
   microgear.on(MESSAGE, onMsghandler);
  
   /* Call onFoundgear() when new gear appear */
   microgear.on(PRESENT, onFoundgear);
  
   /* Call onLostgear() when some gear goes offline */
   microgear.on(ABSENT, onLostgear);
  
   /* Call onConnected() when NETPIE connection is established */
   microgear.on(CONNECTED, onConnected);
  
  
   Serial.begin(115200);
   Serial.println("Starting...");
  
   /* Initial WIFI, this is just a basic method to configure WIFI on ESP8266.            */
   /* You may want to use other method that is more complicated, but provide better user experience */
   if (WiFi.begin(ssid, password)) {
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
     delay(500);
     Serial.print(".");
    }
   }
  
   Serial.println("WiFi connected");
   Serial.println("IP address: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
  
   /* Initial with KEY, SECRET and also set the ALIAS here */
   microgear.init(KEY, SECRET, ALIAS);
  
   /* connect to NETPIE to a specific APPID */
   microgear.connect(APPID);
   pinMode(LED, OUTPUT);
  }
  
  void loop() {
  
   /* To check if the microgear is still connected */
   if (microgear.connected()) {
    Serial.println("connected");
  
    /* Call this method regularly otherwise the connection may be lost */
    microgear.loop();
  
  
   }
   else {
    Serial.println("connection lost, reconnect...");
    if (timer >= 5000) {
     microgear.connect(APPID);
     timer = 0;
    }
    else timer += 100;
   }
   delay(100);
  }

  ส่วนการต่อ LED ให้ไปดูต่อบทความ https://www.poolsawat.com/no-off-led-with-nodemcu/

เมื่อดำเนินการขั้นตอนที่กล่าวมาเสร็จก็ลองทดสอบ

หลักการทำงานของ Netpie กับ ESP8266

 • Run Program บน NodeMCU ต่อ LED ไว้
 • จะสั่งการทำงานจากหน้า Freeboard Dashboard ที่ Netpie มีบริการไว้ให้
 • กดปุ่มปิด ไฟจะติด กดปิดไฟจะดับ
 • ถ้าการทำงานไม่เป็นไปตามนี้ ให้ไปตรวจสอบ ค่าที่ #defind appid,key,secret อีกครั้ง