nuxt

SPA สร้าง Web Site Universal ด้วย Nuxt.js (EP.2) “Nuxt Directory Structure”

หลังจากที่ได้ทำการ create nuxt project เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ถ้ายังไม่รู้ว่า setup Nuxt อย่างไรเข้าไปติดตามได้ที่บทความนี้ ” SPA สร้าง Web Site Universal ด้วย Nuxt.js (EP.1) “Setup Nuxt Project” “ ) สังเกตุว่าภายใต้ project จะเจอ folders และ files ต่าง ๆ  แต่ละส่วนแบ่งการทำงานและมีหน้าที่ต่างกัน

 • assets
  • คือ folder เก็บไฟล์ resources อย่างเช่น image ,javascript ,stylesheet หรือเป็นไฟล์อื่น ๆ ที่ต้องการทำเป็น static resource
  • การเรียกใช้งาน <img src=“~/assets/image.png”>
  • <template>
    <img src="~/assets/image.png">
   </template>
 • components
  • คือ folder เก็บ File components (.vue)
 • layouts
  • ใช้เก็บไฟล์ layout ของ project ภายในจะมีไฟล์ default.vue เป็น template layout  สามารถกำหนด error page กรณีที่มี error status ที่ไม่ใช้ 200 และยังสามารถสร้าง custom layout ในแบบที่เราต้องการได้อีกด้วย
  • <template>
    <div>
     <nuxt/>
    </div>
   </template>
 • middleware
  • เก็บไฟล์ที่เป็น intercepter ของ project ตัวอย่างไฟล์ authentication กรณีทำระบบ login (auth.js) ก็จะสร้างเก็บไว้ที่ folder นี้
  • export default function (context) {
    context.userAgent = context.isServer ? context.req.headers['user-agent'] : navigator.userAgent
   }
 • pages
  • เก็บไฟล์ views (route mapping) ของ project
  •  
  • <template>
    <div class="container">
     <h1 v-if="error.statusCode === 404">Page not found</h1>
     <h1 v-else>An error occurred</h1>
     <nuxt-link to="/">Home page</nuxt-link>
    </div>
   </template>
   
   <script>
   export default {
    props: ['error'],
    layout: 'blog' // you can set a custom layout for the error page
   }
   </script>
 •  plugins
  • เก็บไฟล์ config plugin เพื่อเรียกใช้ plugin ร่วมกับ project เรา เช่น axios เป็นต้น
 • static
  • เก็บไฟล์ static content ที่สามารถเรียกเข้าถึงได้ผ่าน route url ของ project ได้
  • <!-- Static image from static directory -->
   <img src="/my-image.png"/>
   
   <!-- webpacked image from assets directory -->
   <img src="~/assets/my-image-2.png"/>
 • store
  • เก็บไฟล์ data store Vuex Store store เก็บ data ทำ passing data ภายใน project โดยจะมี main file index.js และเรียก import  modules ต่าง ๆ ได้
  • import Vuex from 'vuex'
   
   const createStore = () => {
    return new Vuex.Store({
     state: () => ({
      counter: 0
     }),
     mutations: {
      increment (state) {
       state.counter++
      }
     }
    })
   }
   
   export default createStore
 • nuxt.config.js
  • file config หลักของ Project ใช้ config เรื่อง build ,css ,js ,plugin ,dev ,env ,generate ,head ฯลฯ เป็นต้น
  • const pkg = require('./package')
   
   module.exports = {
    mode: 'universal',
   
    /*
    ** Headers of the page
    */
    head: {
     title: pkg.name,
     meta: [
      { charset: 'utf-8' },
      { name: 'viewport', content: 'width=device-width, initial-scale=1' },
      { hid: 'description', name: 'description', content: pkg.description }
     ],
     link: [{ rel: 'icon', type: 'image/x-icon', href: '/favicon.ico' }]
    },
   
    /*
    ** Customize the progress-bar color
    */
    loading: { color: '#fff' },
   
    /*
    ** Global CSS
    */
    css: [],
   
    /*
    ** Plugins to load before mounting the App
    */
    plugins: [],
   
    /*
    ** Nuxt.js modules
    */
    modules: [
     // Doc: https://github.com/nuxt-community/axios-module#usage
     '@nuxtjs/axios',
     // Doc:https://github.com/nuxt-community/modules/tree/master/packages/bulma
     '@nuxtjs/bulma'
    ],
    /*
    ** Axios module configuration
    */
    axios: {
     // See https://github.com/nuxt-community/axios-module#options
    },
   
    /*
    ** Build configuration
    */
    build: {
     postcss: {
      preset: {
       features: {
        customProperties: false
       }
      }
     }
     /*
     ** You can extend webpack config here
     */
     // extend(config, ctx) {
     //  // Run ESLint on save
     //  if (ctx.isDev && ctx.isClient) {
     //   config.module.rules.push({
     //    enforce: 'pre',
     //    test: /\.(js|vue)$/,
     //    loader: 'eslint-loader',
     //    exclude: /(node_modules)/
     //   })
     //  }
     // }
    }
   }
   
 • package.json
  • lib dependencies ของ Nuxt Project
  • {
    "name": "poolsawat",
    "version": "1.0.0",
    "description": "My shining Nuxt.js project",
    "author": "pool13433",
    "private": true,
    "scripts": {
     "dev": "nuxt",
     "build": "nuxt build",
     "start": "nuxt start",
     "generate": "nuxt generate",
     "lint": "eslint --ext .js,.vue --ignore-path .gitignore .",
     "precommit": "npm run lint"
    },
    "dependencies": {
     "cross-env": "^5.2.0",
     "nuxt": "^2.0.0",
     "@nuxtjs/bulma": "^1.2.0",
     "@nuxtjs/axios": "^5.0.0"
    },
    "devDependencies": {
     "nodemon": "^1.11.0",
     "babel-eslint": "^8.2.1",
     "eslint": "^5.0.1",
     "eslint-loader": "^2.0.0",
     "eslint-plugin-vue": "^4.0.0",
     "eslint-config-prettier": "^3.1.0",
     "eslint-plugin-prettier": "2.6.2",
     "prettier": "1.14.3"
    }
   }

บทความนี้เป็นเพียงรายละเอียดคร่าว ๆ ของแต่ละส่วนของ Project Nuxt ศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิ้งนี้ Nuxt Doc

SPA สร้าง Web Site Universal ด้วย Nuxt.js (EP.1) “Setup Nuxt Project”

พวกเรามาถึงยุคที่ต้องมีเว็บไซต์ที่เข้าใช้งานแล้วรู้สึกว่ารวดเร็วทันใจเพราะเมื่อมีอะไรมาขัดจังหวะคนใช้งานจะรู้สึกไม่อยากรอ หรือ อาจจะเลิกสนใจ website ของคุณไปเลย แล้วถ้าอยากจะสร้าง website ลักษณะที่ตอบโจทย์ที่กล่าวมาละ เครื่องมืออะไรจะตอบโจทย์นี้ได้
SPA หรือ single page application คือการที่มี application ที่มีการทำงานในหน้าเดียวกล่าวคือจะไม่มีการ refresh หน้า ถ้าในสมัยเก่าก่อนวิธีการที่นิยมที่สุดก็คงเป็นการใช้ AJAX ในการ รับ-ส่งค่าข้อมูลระหว่างกันโดยเมื่อมีข้อมูลหน้าเว็บเปลี่ยนก็สั่งให้ DOM เปลี่ยนแปลงโดยใช้งานร่วมกับ jQuery พระเอกตลอดการของเรานั้นเอง ฟังดูยากสำหรับเมื่อก่อน
SPA ก็มี framework ในการพัฒนา 3 ค่ายดัง ๆ อย่าง React(Facebook) ,Angular(Google), Vue(ทีมพัฒนาอิสระ) ซึ่ง 3 framework ก็ล้วนเป็น open source แล้วทั้งสิน ถ้าเมื่อจะเลือกเครื่องมืออะไรสักอย่างก็ต้องเข้าไปใช้งาน หรือต้องได้ลองเล่น และเมื่อเกิดปัญหา หรือรู้สึกว่าติดขัดก็จะเลิกและเปลี่ยนไปใช้งานตัวถัดไป และเมื่อถ้าได้ลองจะครบทั้ง 3 framework แล้วตัวเราเองก็จะเลือกได้เองว่าจะเลือก framework ตัวใด
Vue คือ framework ระดับแรก ๆ ที่นักพัฒนามือใหม่เลือกใช้งาน ด้วยเหตุผลเรื่องความง่ายในการติดตั้งไม่จำเป็นต้องติดตั้ง build tool ก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้
Nuxt.js เป็น framework ที่พัฒนาต่อยอดจาก VueJS เพื่อช่วยแก้ปัญหาสำหรับ website ที่ต้องการทำเรื่อง SEO(Search Engine Optimization) เพื่อในพบการค้นหาใน google ได้ง่ายยิ่งขึ้น
เริ่มต้นใช้งาน
เริ่มแรกติดตั้ง Nuxt.js

 1. ติดตั้ง npx (ไม่ขอกล่าวถึงสำหรับขั้นตอนการติดตั้งส่วนนี้) หรือจะใช้ yarn ก็ได้ตามความถนัด
 2. npx: create nuxt project
  npx create-nuxt-app <project-name>
 3. yarn: create nuxt project
  yarn create nuxt-app <project-name>
 4. ใส่ชื่อ project? Project name (poolsawat)
 5. ใส่คำอธิบาย? Project description (My shining Nuxt.js project)
 6. เลือก integrate ร่วมกับ framework อื่น เลือก None (Nuxt default server)
  > none
  express
  koa
  adonis
  hapi
  feathers
  micro
 7. เลือก ui framework
  > none
  bootstrap
  vuetify
  bulma
  tailwind
  element-ui
  buefy
 8. Single Page App เลือก mode website SEO เลือก Universal
  > Universal
  SPA
 9. website ที่มีการต่อเรียก api ก็ให้ติดตั้ง axios ด้วย
  no
  > yes
 10. เพิ่มการตรวจสอบ source code ด้วย ESLint
  no
  > yes
 11. เพิ่มให้มีการจัด format code หลัง save
  no
  > yes
 12. รอ…
 13. ทำตาม stepcd poolsawat
  npm run dev

ติดตั้งเรียบร้อยลอง start application ดู

d:\Blogger\nuxt\poolsawat>npm run dev

> [email protected] dev d:\Blogger\nuxt\poolsawat
> nuxt

INFO Building project

√ success Builder initialized
√ success Nuxt files generated

READY Listening on http://localhost:3000

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ตอนหน้าจะพาไปแนะนำโครงสร้างภายใน Nuxt.js กันว่าแต่ละส่วนใช้ทำงานอะไรบ้าง และถ้าจะสร้าง page ใหม่จะต้องทำอย่างไร