สั่งงานเปิด-ปิดไฟ ด้วย Board ESP8266 NodeMCU v.3

Sharing is caring!

สั่งงานเปิด-ปิดไฟ ด้วย Board ESP8266 NodeMCU v.3

กระแส IOT มาแรงมาก ได้ยินแบบนี้ก็ต้องเริ่มมองหาอุปกรณ์มาเล่นบ้าง

สำหรับมือใหม่ก็ต้องมองหาชุดอุปกรณ์ง่าย ๆ ราคาถูกมาลองเล่นกันก่อน

ผมเองก็เป็นมือใหม่ในเรื่องนี้ เริ่มต้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนไปเจอ ESP8266 NodeMCU

คิดว่ามัน่าจะดี ข้อดีของบอร์ดนี้คือ มี WIFI ในตัว

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

 • NodeMCU (ตามตัวอย่างนี้จะใช้ Version 3)
 • สายไฟ จัมเปอร์ Jumper Wire M-F 20 cm 2 เส้น
 • Breadboard 840 holes
 • หลอด LED
 • สาย USB 2.0
 • Computer ที่ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE เรียบร้อยแล้ว (Download ได้ที่นี่)
  1. ขั้นแรกเปิด arduino IDE ขึ้นมาไปที่เมนู File -> Preferrence
  2. ช่องให้ใส่ “http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json” เข้าไปกด OK
  3. ไปที่เมนู Tools > Board > Boards Manager…
   1. พิมพ์คำว่า 8266 แล้วกด Install รอจนกว่าจะเสร็จ
   2. ติดตั้งเสร็จตรวจสอบ Boards ESP8266 ว่าจะแสดงดังภาพ
    •  
  4. เริ่มการเขียนโปรแกรมควลคุมให้ไฟ เปิด ปิด เบื้องต้น lab นี้ตัว arduino ide จะมีเตรียมไว้ให้แล้วให้เราเลือก File > Example > Basic > Blink
   •  
   • int led = D4;
    void setup() {
     pinMode(led, OUTPUT);   // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
    }
    
    // the loop function runs over and over again forever
    void loop() {
     digitalWrite(led, LOW);  // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
                      // but actually the LED is on; this is because 
                      // it is acive low on the ESP-01)
     delay(1000);           // Wait for a second
     digitalWrite(led, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
     delay(2000);           // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
    }
  5. ต่อสาย USB เชื่อม Computer กับ Board NodeMCU เพื่อทำการ Upload Program ที่ Complie สำเร็จ เข้าไปที่ Board NodeMCU
  6. ผลการทำงาน

Posts created 80

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top