pool13433

I like Chinese Food.

Vocabulary: Food and drink

Instant noodles (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)grilled pork balls(ลูกชิ้นหมูปิ้ง)rice porridge(ข้าวต้ม)papaya salad(ส้มตำ)
bubble milk tea(ชานมไทยมุก)Calamari(ปลาหมึก)boat noodles(ก๋วยเตี๋ยวเรือ)potato chips(มันฝรั่งทอด)
chicken green curry(แกงเขียวหวาน)liquor(สุรา)soft drinks(น้ำอัดลม)spring rolls(ปอเปี๊ย)

Language Focus: Like and Dislike Expression

Expression LikesExpression Dislikes
I’m crazy about …I can’t stand …
I love …I hate …
I’m a fan of …I’m not a fan of …
I really like …I don’t like … at all
… is my favorite …… is not my favorite

Practice: correct and incorrect

 1. I love (-have) salad for dinner because it’s healthy. [X]
 2. My dad doesn’t like (+to) eat Italian food because It’s too creamy and cheesy. [X]
 3. Sarah hates durian because It’s very smelly. [/]
 4. Make is a fan of Japanese food, especially sushi.[/]
 5. My brother can’t stand [eat -> eating] garlic and he is not a fan of onion, too.[X]
 6. I’m crazy [+about] bubble milk tea. [X]

I’m going away this weekend.

– Vocabulary

have a check-up (ตรวจสุขภาพ)go away on vacation (วันหยุดพักผ่อน)check out a new restaurant (ลองร้านอาหารใหม่)give away things (ให้สิ่งของ,บริจาค)
tidy up the house (ทำความสะอาดบ้าน)put away money (เก็บเงิน,ออมเงิน)work on a project (ทำโปรเจค)stay up late (นอนดึก)
meet up with friends (พบปะสังสรรค์)stop by a coffee shop (แวะร้านกาแฟ)watch some shows (ดูรายการทีวีโชว์)sleep in (ตื่นสาย)

– Language Focus: Present Continuous for Future Plans

Present continuous is used to talk about future plans or arrangement for events in the future

 • Affirmative: Subject + verbs to be + v.ing + other words.
  – I am visiting my family in Chiangmai next week.
  – Zack is going away this weekend.
  – My friends are staying up late tomorrow night.
 • Yes-No question: Verb to be + subject + v.ing + other words?
  – Are you doing anything tomorrow?
  – Is Sara having a checkup next week?
 • WH-question: WH + Verb to be + subject +v.ing + other words?
  – Where are you doing tomorrow ?
  – Who is she meeting next week?

_ Practice: Complete these conversations with the present continuous form of the verb.

 1. A: What are you doing this weekend?
  B: I am staying home all weekend. Some friends are coming over to watch a basketball game. The Tiger is playing.
 2. A: I am getting a new TV on Wednesday, finally! What are you doing on Friday? Do you want to come over?
  B: I’d love to, but i can’t. Joe and I are visiting his parents this weekend. We are leaving on Friday after work.
 3. A: Is Jane stoping by the coffee shop tomorrow morning?
  B: No, she running an errand for her mom is the morning and she is coming straight to work.

My Behavior

– Vocabulary

nervous (วิตกกังวล)jealous (อิจฉา)surprised (ประหลาดใจ)annoyed (ลำคาญ)relaxed (ผ่อนคลาย)
confused (สับสน)exhausted (เหนื่อย)stressed (เครียด)enthusiastic (กระตือรือล้น)proud (ภูมิใจ)
joyful (มีความสุข)frustrated (หงุดหงิด)excited (ตื่นเต้น)lonely (เหงา)frightened (กลัว)

– Language Focus: Zero Conditional

 • Zero conditional us used to decribe things that are generally true, routines and habits.
 • Use the present simple tense for both the “if” clause and the “main clause”

structure : If / when subject + v.1 + subject + v.1

Example:
A: What do you do if you have a really important exam?
B: If I have a really important exam, I study a lot.

Practice:

 1. If I’m nervous before and exam. I take a deep breath and try to relax.
 2. When I’m busy with chores at home, I ask my family member to do some.
 3. If I wake up and feel hungry, I have simething healthy, like an apple.
 4. When I get angry at someone, I usaully don’t say anything to him or her.
 5. If my friends don’t call me for a few days, I start to get lonely.
 6. When I feel sleepy on Sunday mornings, I like to stay in bed.

Healthy Habits

– Vocabulary

eat a balance diet (กินอาหารที่สมดุล)protect your skin (ปกป้องผิวของคุณ)go online all day (เล่นอินเตอร์เน็ตทุกวัน)
avoids oily foods (เลี่ยงอาหารมัน)control portions (ควบคุมปริมาณอาหาร)reduce stress (ลดความเครียด)
drink soft drinks (ดื่มเครื่องดื่มอัดลม)lift weights (ยกน้ำหนัก)take supplements (ทานอาหารเสริม)
drink alcohol (ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)get enough sleep (นอนให้เพียงพอ)stay up late (นอนดึก)

– Language Focus: How Questions

How + describing word [คำขยาย] + do you / are you /is … + … ?

How often do you go to the gym?
I go three on four days a week.
How healthy is your lifestyle?
My lifestyle is unhealthy.
How long do you spend time at the gym?
I spend about an hour at the gym.
How many meals do you eat in a day?
i eat five small meals.
How well do you balance your diet?
I balance my diet not very well.
How picky are you when choosing a restaurant?
I’m very picky when choosing a restaurant.
How much sleep do you get?
I sleep about 7-8 hours.
How important is cofee to you?
Coffee is pretty important for me.

– Practice: Let’s translate the sentences into English

 1. คุณดื่มแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน?
  How often do you drink algohol?
 2. คุณปกป้องผิวของคุณดีแค่ไหน?
  How well do you protect yuor skin?
 3. คุณเรื่องมากขนาดไหนเวลาคุณไปเที่ยว
  How picky are you when your travel?
 4. ออกกำลังกายสำคัญกับคุณมากแค่ไหน?
  How important is excercies to you?
 5. คุณลดความเครียดได้ดีแค่ไหน?
  How well do you reduce stress?
 6. คุณดื่มน้ำเยอะแค่ไหนในหนึ่งวัน?
  How much do you drink water in a day?
 7. คุณใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตนานแค่ไหน?
  How long do you go online?

Pitching and idea

– Vocabulary

คำศัพท์ความหมาย
researchหาข้อมูล
attractดึงดูดความสนใจ
worth a tryคุ้มค่าที่จะลอง
try outลอง
achieveสำเร็จ, ได้รับ
key pointประเด็นหลัก, จุดประเด็น
advantageข้อดี
disadvantageข้อเสีย
customers’ needsความต้องการของลูกค้า
solutionวิธีแก้ปัญหา

– Language Focus: Pitching phrases

Pitching an idea phrases
I would like to propose …
I belive that …
It’s worth a try to …
I can guarantee that …
We can … to attract …
Talking about advantages
The advantage of … is [that] … /The advantages of … are[that]…
The benefit of … is [that] … / The benefits of … are [that] …
The key point of … are …
Addition
Moreover, …
In adition, …
Op top of that, …

– Practice: Translate the sentences into English

 1. ข้อดีของการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์คือพนักงานมีความสุขขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น
  The advantages of working 4 days are that employees are happier and work better.
 2. พวกเราสามารถโปรโมทสินค้าที่สำนักงานหลาย ๆ แห่ง เพื่อดึงดูพนักงานบริษัทให้มากขึ้น
  We can promote the product in many offices to attract more company employee.
 3. ถ้าเราให้สินค้าตัวอย่างฟรี ฉันรับรองได้ว่าลูกค้าจะกลับมาซื้ออีกแน่ๆ
  If we give free samples I can guarantee that customer will return a purchase.
 4. ข้อดีของการมีคลาสภาษาอังกฤษให้พนักงานเรียนหลังเลิกงาน คือ พนักงานสามารถคุยกับลูกค้าต่างชาติได้ดีขึ้น
  The advantage of having english class for employee offer work that they can communicate with international customers better.

I’m not feeling well.

I have a rash. (ผื่น)I have the flu. (ไข้หวัด)I have a pink eye. (ตาแดง)I have a bruise. (รอยฟกช้ำ)
I have a cold. (เป็นหวัด)I have a sore throat. (เจ็บคอ)I have a headache (ปวดหัว)I twisted my ankle. (ข้อเท้าบิด)
I have a food poisoning (อาหารเป็นพิษ)I feel dizzy. (วิงเวียน)I feel sick. (ป่วย)I have a nosebleed. (กำเดาไหล)

– Language Focus: Asking, giving suggestion and wishing someone well.

1. Asking how someone feels2. Saying hoe you feel
How are you?I’m not feeing well.
How have you been?I don’t feel so good.
How is it going?I feel awful.
3. Asking about sympton4. Describing problem
Waht’s wrong?I have …
What are your symptoms?I feel …
What’s the problem?
5. Giving advice6. Wishing someone well
You should/shouldn’t …Take it easy.
Why don’t you …?Get well soon.
If I were you, I would …I hope you feel better.

Breakfast Lunch and Dinner

– Vocabulary: Groups of food

yogurt (โยเกิร์ต)potato (มันฝรั่ง)grape (องุ่น)pork (เนื้อหมู)bun (ซาบาเปา)pasta (พาสต้า)poultry (สัตว์ปีก)
sheimp (กุ้ง)rambutan (เงาะ)bean (ถั่ว)butter (เนย)scrambled egg (ไข่ข้น)lettuce (ผักกาดหอม)guava (ฝรั่ง)
cereal (ซีเรียล)beef (เนื้อวัว)noodles (ก๋วยเตี๋ยว)watermelon (แตงโม)squid (หมึก)brown rice (ข้าวกล้อง)condensed milk (นมข้น)
dairyvegetablefruitsmeat and proteingrains/ carbohydrates
condensed milk (นมข้น)
yogurt (โยเกิร์ต)
butter (เนย)
potato (มันฝรั่ง)
bean (ถั่ว)
lettuce (ผักกาดหอม)
grape (องุ่น)
rambutan (เงาะ)
guava (ฝรั่ง)
watermelon (แตงโม)
pork (เนื้อหมู)
sheimp (กุ้ง)
poultry (สัตว์ปีก)
scrambled egg (ไข่ข้น)
beef (เนื้อวัว)
bun (ซาบาเปา)
pasta (พาสต้า)
cereal (ซีเรียล)
noodles (ก๋วยเตี๋ยว)
brown rice (ข้าวกล้อง)

– Language Focus: Some & Any

Count nounsNoncount nouns
an apple, a tomato, apples, tomatosmilk, cereal
Do you have any apples?
Yes, I have some apples.
No, I don’t have any apples.
Do you have any milk?
Yes, I have some milk.
No, I don’t have any milk.

– Practice:

 1. I don’t have any eggs left at home.
 2. My mom usually has some buns and coffee for breakfast.
 3. I bring some fruits to work every day.
 4. Do you plan to buy any wine for your birthday party?
 5. They don’t want any water right now.
 6. I made some sanwiches for breakfast.
 7. Do you have any sugar at home?
 8. I’ll buy some salad and apples before I go home.
 9. Jim wants to have some ice cream after dinner.
 10. My little brother doesn’t have any milk with hit cereal. But he has some soymilk instead.

Family

– Family member Vocabulary

mother-in-law (แม่บุญธรรม)grandchild (หบาน)aunt (ป้า)grandson (หลานชาย)son (ลูกชาย)cousin (ลูกพี่ลูกน้อง)
daughter (ลูกสาว)relative (ญาติ)sister (พี่สาว,น้องสาว)grandparents (ปู่ย่าตายาย)sibling (พี่น้อง)father-in-law (พ่อบุญธรรม)
uncle (ลุง)granddaughter (หลานสาว)only child (ลูกคนเดียว)parents (พ่อแม่)twin (แฝด)brother (พี่ชาย,น้องชาย)

– Language Focus: Possessives -‘s

Singular nounsPlural nouns
add ‘s to a singlar noun:
– Jack is my aunt’s son.
– Amy is my uncle’s daughter.
– My mom’s favorite food is Pizza.
– My brother’s favorite sport is football.
-What is your sister’s favorite actor?
add [ ‘ ] to a plural noun:
– Rob is the girls’ father.
– My parents’ car is black.
– My cousins’ favorite food is noodles.
– The boys’ favorite subject is English.
-What is your brothers’ favorite sport?

– Practice: Translate the sentences into English

 1. รถของแม่ฉันสีแดง My mom’s car is red.
 2. เครื่องดื่มสุดโปรดของโรเบิร์ตคือกาแฟ Robirt’s favorite drink is coffee.
 3. หนังสุดโปรดของญาติๆฉันคือไททานิค My relatives’ favorite movie is Titanic.
 4. นักร้องคนโปรดของหลานสาวฉันคือพี่ตูน My granddaugther’s favorite single is P TOON
 5. ร้านอาหารสุดโปรดของเพื่อน ๆ ฉันคือร้านชาบู My friends’ favorite resteruant is Shablu.

He’s talkative and friendly

– Personallity Vocabulary

flexible (ยืดหยุ่น)shy (อาย)friendly (เป็นมิตร)generous (ใจกว้าง)
messy (ยุ่ง)diligent (ขยัน)serious (จริงจัง)talkative (ช่างพูด)
lively (มีชีวิตชีวา)sociable (เข้ากับคนง่าย)introvert (เก็บตัว)confident (มั่นใจ)

– Language Focus: Asking and talking about personality

What are you like?What is she like?What are they like?
I am talkative and friendly.She is shy but friendly.They are diligent.
I am a friendly and talkative person.She is shy but friendly girl.They are diligent students.

– Practice: Translate the Thai sentences into English.

 1. เพื่อนสนิทของคุณเป็นคนอย่างไร What are your best friend like?
 2. เจ้านายของฉันเป็นคนมีน้ำใจแต่เป็นคนขยัน My Boss is generous and diligent.
 3. คุณเป็นคนยังไง What are you like?
 4. ฉันเป็นคนชอบเข้าสังคม ร่าเริงและคุยเก่ง I am socialable lively and talkative.

I’m interested in fashion

– Vocabulary

Literature (วรรณกรรม)Fashion (แฟชั่น)Cuisine (อาหาร)
Environmental Issues (ประเด็นสภาพแวดล้อม)Online content (เนื้อหาออนไลน์)International affairs (กิจกรรมระหว่างประเทศ)
Sport & Exercise (กีฬา และออกกำลังกาย)Technology and gadgets (เทคโลโลยีและส่วนเสริม)Travelling (การเดินทาง)
Photography (การถ่ายภาพ)Current events and trends (เหตุการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม)

– Language Focus: Tamlking about interests

AskingResponding
– Are you interested in ….?Yes, I’m interested in …
Yes, I think … is interesting/adj-ing
No, I’m not interested in ….
Not, really
No, … is not my cup of tea.
No, … is not my thing.
– Are you into….?Yes, I’m into …
No, I’m not into…
Not, really
– Do you enjoy … ?Yes, I enjoy…
No, I don’t enjoy…
Not, really
– Wh-words is your favorite ….?
– Ex. Who/what/where/when
My favorite … is …
I don’t have favorite … [noun]
I don’t like any … in particular.
Not, really

– Practice: sentence building

 1. คุณสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเปล่า
  Are you interested in international affairs?
 2. ไม่ค่อย กีฬาไม่ใช่เรื่องที่ฉันสนใจ
  Not really sport is not my cup of tea.
 3. ใครคือนักร้องคนโปรดของคุณ
  Who is you favorite single?
 4. ฉันไม่มีหนังที่ชอบเป็นพิเศษ
  I don’t have specific movies.
 5. วรรณกรรมโปรดของคุณคือเรื่องอะไร
  What is your favorite literature?

Can I Speak To …

– Vocabulary

be on vacationbe on sick leavebe on another linebe in a cinema
be in an important eventbe in the middle of workbe at lunchbe running an errand
be on the way to…be with a customerbe preparing a mealbe in an elevator

– Language Focus: Telephone Phrases

Receiver: Hello. / Good moring. Good afternoon/ Good evening Name of the company/ department /receiver

Caller: Can I speak to [name]? / ………………………

Receiver: Who is this. please?

Caller: This is … [name of caller] / It’s…[name of caller]

Receiver: Just a moment, please. / Just a ……………………….., please.

Caller: Alright. / Okay.

Receiver: I’m sorry. He/ She … [reason].Would you like to leave a message?

Caller: Yes. please. Can you tell… [name] that…[message], please?

Receiver: Of course. May I have your number, please?

Caller: Sure. It’s…[phone number] or [email]

Receiver: Thank you. Have a good day.

Caller: You. too. Good-bye.

That hat is too small

– Vocabulary

tightคับtrendyทันสมัย
casualลำลองrevealingเซ็กซี่
floralลายดอกfittedพอดีตัว
plainไม่มีลวดลายcomfortableสวมใส่สบาย
baggyหลวมuncomfortableสวมใส่ไม่สบาย
stripedลายทางformalเป็นทางการ

– Language Focus: Enough and too

Enough before nounsEnough after adjectivesToo before adjectives
I have enough time.The jacket is big enough.The jacket to too small.
I don’t have enough moneyThe pants aren’t long enough.The pants aren’t too long.

– Practice Complete the sentences with the correct words. Use too and enough. Then compare with a partner.

biglongmoneyuncomfortable
 1. How do these pants look? Do you think they’re long enough ?
 2. These shoes look nice, but they’re too uncomfortable. I can’t walk at all.
 3. Oh, on! I don’t have enough money. The belt of 300 bath, and I only have 200 bath.
 4. The shirt I ordered online is big enough. It fits very well.

Breathe Deeply

– Vocabulary

watch feel good movies (ดูหนังอารมณ์ดี)take a sip of hot drinks (จิบเครื่องดื่มร้อน)stay offine (งดเล่นออนไลน์)listen to your friend’s advice (ฟังคำแนะนำเพื่อน)
take a long walk (เดินไกล)practice yoga (ฝึกโยคะ)meditate (นั่งสมาธิ)make a to-do list (ทำสิ่งที่ต้องทำ)
take some time out (หมดเวลาพักแล้ว)travel to natural places (ไปเที่ยวที่ธรรมชาติ)read self-help booksget a massage (รับนวด)

– Language Focus: Adverbs of Manner

AdjectivesAdverbsAdjectivesAdverbs
slowslowlypositivepositively
carefulcarefullycontinuouscontinuously
deepdeeplyhealthyhealthily
noisynoisilyimmediateimmediately
quickquicklyregularregularly
fastfastlatelate
heavyheavilybebeficialbebeficially
badbadlyeasyeasily
goodwellfluentfluently
hardhardloudloudly
hurrieshurriedlyquietquietly

These Days

– Vocabulary: Match the activities with the meaning

see someone (คบหาดูใจ)look for a job (หางาน)be crazy about something (อินกับบางอย่างมากๆ)plan a trip(วางแผนไปเที่ยว)
read a fiction (อ่านนิยาย)learn to cook (เรียนทำอาหาร)cut down on sugary drinks (ลดเครื่องดื่มหวาน ๆ)spend a lot of money on clothes (ใช้เงินไปกับเสื้อผ้าเยอะ)
save up for something (เก็บเงินเพื่อบางอย่าง)lead a healthy lifestyle (ใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี)keep up with news (ติดตามข่าวสาร)take some time ouy from work/school (พักจากงานหรือเรียน)

– Language Focus: Present Continuous for temporary situations

Subject + verbs to be + v.ing + …
I am listening to hip hop a lot these days.
She is learning to drive lately.
Verbs to be + subject + v.ing + …?
Are you looking for a job these days?
Is she learning to drive lately?
Wh word + verb to be + subject + v.ing?
Why are you taking some time out these days?
Where is she learning to drive lately?

– Practice Complete the sentences with the present continuous form of verbs.

 1. ฉันเรียนขับรถอยู่ช่วงนี้
  I am learning to drive lately.
 2. ช่วงนี้แอนกำลังคบหาดูใจกับบางคนอยู่
  Ann is seeing someone recently.
 3. ช่วงนี้เพื่อนๆของฉันอ่านนิยายกัน
  My friends are reading a fiction these days.
 4. ในสัปดาห์นี้ ฉันกำลังวางแผนเที่ยวกับเพื่อนอยู่
  This week I am plaining a trip with up friends.
 5. ช่วงนี้แม่ใช้เงินไปกับเสื้อผ้าเยอะ
  My Mom is spending a lot of money on clothes these days.

Getting Around

– Vocabulary: Fill the verbs into the matching sentences

drive (ขับรถ)on foot (ด้วยเท้า)take (รับ)commute by (เดินทางโดย)
ride (ขี่)get to …. by (ไปถึงโดย)fly to (บินไป)get around by (ไปไหน มาไหน)
 1. My father likes to ride motorcycle to the mall. He can get there quickly in traffic.
 2. I usually go to school on foot because my school is close to my house, less than 10-minute walk.
 3. We will travel to Japan next week. We will fly to Haneda airport.
 4. It is better to commute by BTS to the office during rush hours.
 5. Jane doesn’t know how to drive a car but she knows how to ride a bicycle.
 6. I get to the post office by bus because it is cheap.
 7. My friends live in a big city. They get around by different transportation such as subway and taxi.
 8. We have to take the next train to Huahin.

– Language Focus: Simple present statements

Present SimpleSingularPlural
AffirmativeHe/ She/ Jane drives to work
Most verbs add –
Some verbs add -es: s, sh, ch, x, 0
Verbs ending in -y change to ies
Some verbs change – have -> has
I/ You/ We/ They drive to work
NegativeHe/ She/ Jane doesn’t drive to workI/ You/ We/ They don’t drive to work
Yes/No- QuestionDoes he/ she /Jane drive to work?Do I/ you/ We/ They drive to work?
Wh-QuestionWhen does he/ she/ Jane drive to work?When do I/ you/ We /They drive to work?

– Practice: Complete the sentences using present simple form

 1. I take [take] the cus to school. I don’t walk [not/walk].
 2. Jonathan has [have] a car. He drives [drive] to work.
 3. Anne doesn’t walk [not/walk] to school because the weather is too hot.
 4. Do you ride [ride] a bicycle on the weekend?
 5. My parents take [take] the train to work. They go [go] to the city.
 6. Jennie usually flies [fly] to Australia. Her mom lives [live] there.
 7. My neighbor rides [ride] a motorcycle to work. He doesn’t have [not/have] a car.
 8. When do you commute [commute] to work?
 9. My family an I don’t like [not/like] to fly. We normally drive [drive] a car.
 10. Jane doesn’t take [not/take] the bus. She usually takes [take] a subway.
 11. Does your sister get [get] to university van?
 12. My friends and I go [go] Huahin once a year. We normally take [take] a train there.