RESTful

สร้าง API ด้วย App Script ดึงข้อมูลบน Google Sheets

บทความแนะนำการสร้าง RESTFul API โดยที่จะใช้การเก็บข้อมูลบน Google Sheets ที่ทุกคนคุณเคย แค่มี gmail account ก็สามารถสร้าง API ได้แล้ว บวกกับความรู้เรื่องการเขียน javascript พื้นฐาน เข้าใจพื้นฐานเรื่องการพัฒนาเว็บ (API) น่าจะเพียงพอในการทำ API ในบทความนี้ได้แล้ว

สร้าง Google Sheets เพื่อเป็น ฐานข้อมูล

บางท่านอาจจะไม่ทราบว่า google sheets ที่ทำหน้าที่คล้าย microsoft excel จะสามารถเขียนโปรแกรม อ่าน เขียน ข้อมูลในไฟล์ได้ ข้อดีคือไม่ว่าใครก็สามารถนำข้อมูลในไฟล์ google sheets ไปใช้งานต่อได้โดยไม่ต้องเขียน query เหมือนฐานข้อมูลแบบปกติ

 1. ให้สร้างไฟล์ google sheets ขอตั้งชื่อว่า “poolsawat.com” ชื่อไม่สำคัญ โปรแกรมจะ refer กับ sheetId ฉะนั้นชื่อจะตั้งเป็นอะไรก็ได้
 2. สร้างคอลัมน์ที่มีชื่อตามนี้ (ภาษาอังกฤษ เท่านั้น) id ,topic ,content ,author ,date ,view
 3. สำหรับข้อมูลให้ใส่ตามใจเลย

4. เริ่มเขียนโปรแกรมเลือกที่ เครื่องมือ (tools) -> โปรแกรมแก้ไขสคริป (Script editor)

5. ได้หน้า AppScript Editor เพื่อใช้เขียนโปรแกรมให้แก้ไข ตามนี้

function doGet(request) {
 // sheet id 
 var ss = SpreadsheetApp.openById("ใส่ sheet id ของคุณ");
 var sheet = ss.getActiveSheet()

 const values = sheet.getRange(2, 1, sheet.getLastRow() - 1, sheet.getLastColumn()).getValues();
 // Converts data rows in json format
 const result = values.map(([a, b, c , d , e , f]) => {
  return ({ id: a, topic: b, content: c, author : d , date : e , view : f})
 })
 return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify(result)).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}

openById : ให้ระบุ sheet id ที่ได้จาก https://docs.google.com/spreadsheets/d/187hL4DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-p_JOGjYxU/edit#gid=0 ซึ่งของแต่ละ sheet จะไม่ซ้ำกัน

6.กด “บันทึกโครงการ” script editor จากนั้นกด “เรียกใช้” ระบบขออนุญาตการบัญชีเจ้าของข้อมูล ก็ให้เลือกบัญชีเรา

7. ทำการเริ่มทดสอบ API

8. คัดลอกเว็บแอป URL ไปวางที่ browser ได้เลย

หลัก ๆ ขั้นตอนก็ประมาณนี้ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี้ Google App Script

Laravel connect MySQL Database ทำ RESTful API CRUD [เพิ่ม(create) ,อ่าน(read) , แก้ไข(update), ลบ(delete)] EP6

Laravel Series เดินทางมาถึง EP6 ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้อ่านบทความ EP 1 – 5 สามารถเข้าได้ที่ลิ้งใต้ล่างนี้

 1. Laravel เริ่มติดตั้งและสร้าง route ง่าย ๆ EP1
 2. Laravel แนะนำโครงสร้างภายในโปรเจค อธิบายแต่ละส่วนการทำงาน EP2
 3. Laravel ใช้งาน views blade template engine EP3
 4. Laravel รู้จัก Routes และ การรับค่าจาก HttpRequest EP4
 5. Laravel สร้าง RESTful API ง่าย ๆ ด้วย Resource Routes Controller EP5

บทความนี้จะมาทำให้ application ของเราต่อกับฐานข้อมูล (database) ของ MySQL และเมื่อต่อได้แล้วจะมาใช้งาน migrate และมาทำระบบ CRUD ของข้อมูล Photos กัน

สร้าง Schema และ Migrate Table ด้วย artisan migrate

 1. สร้าง schema ด้วยคำสั่ง
CREATE SCHEMA `db_poolsawat` DEFAULT CHARACTER SET utf8 ;

2. แก้ไขไฟล์ .env

...
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=db_poolsawat
DB_USERNAME=root
[email protected]
...

3. ทดสอบการต่อ connection ทำตามขั้นตอนข้างล่าง ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าต่อสำเร็จ

$ php artisan tink
// Psy Shell v0.10.4 (PHP 7.3.7 — cli) by Justin Hileman

$ DB::connection()->getPdo();
/* 
PDO {#4182
   inTransaction: false,
   attributes: {
    CASE: NATURAL,
    ERRMODE: EXCEPTION,
    AUTOCOMMIT: 1,
    PERSISTENT: false,
    DRIVER_NAME: "mysql",
    SERVER_INFO: "Uptime: 433 Threads: 4 Questions: 152 Slow queries: 0 Opens: 209 Flush tables: 3 Open tables: 130 Queries per second avg: 0.351",
    ORACLE_NULLS: NATURAL,
    CLIENT_VERSION: "mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 7cc7cc96e675f6d72e5cf0f267f48e167c2abb23 $",
    SERVER_VERSION: "8.0.21",
    STATEMENT_CLASS: [
     "PDOStatement",
    ],
    EMULATE_PREPARES: 0,
    CONNECTION_STATUS: "127.0.0.1 via TCP/IP",
    DEFAULT_FETCH_MODE: BOTH,
   },
  }
*/

4. generate migrations file ด้วยคำสั่งเหล่านี้

php artisan make:migration create_photos_table

4.1 ตรวจสอบไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาที่ database/migrations/*_create_photos_table.php (* คือวันที่ generate file) จากนั้นเปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข ตามนี้

<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreatePhotosTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('photos', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->string('photo_name');
      $table->integer('photo_size');
      $table->string('photo_url');
      $table->enum('photo_status', ['active', 'inactive']);
      $table->dateTime('photo_date', 0);
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('photos');
  }
}

ในการกำหนด datatype ของ column ตารางมีรูปแบบที่หลากหลาย มี function รองรับอยู่แล้ว สำหรับการกำหนดสร้าง สามารถดูเพิ่มเติมได้จากตารางนี้

Available Column Types

The schema builder contains a variety of column types that you may specify when building your tables:

CommandDescription
$table->id();Alias of $table->bigIncrements('id').
$table->foreignId('user_id');Alias of $table->unsignedBigInteger('user_id').
$table->bigIncrements('id');Auto-incrementing UNSIGNED BIGINT (primary key) equivalent column.
$table->bigInteger('votes');BIGINT equivalent column.
$table->binary('data');BLOB equivalent column.
$table->boolean('confirmed');BOOLEAN equivalent column.
$table->char('name', 100);CHAR equivalent column with a length.
$table->date('created_at');DATE equivalent column.
$table->dateTime('created_at', 0);DATETIME equivalent column with precision (total digits).
$table->dateTimeTz('created_at', 0);DATETIME (with timezone) equivalent column with precision (total digits).
$table->decimal('amount', 8, 2);DECIMAL equivalent column with precision (total digits) and scale (decimal digits).
$table->double('amount', 8, 2);DOUBLE equivalent column with precision (total digits) and scale (decimal digits).
$table->enum('level', ['easy', 'hard']);ENUM equivalent column.
$table->float('amount', 8, 2);FLOAT equivalent column with a precision (total digits) and scale (decimal digits).
$table->geometry('positions');GEOMETRY equivalent column.
$table->geometryCollection('positions');GEOMETRYCOLLECTION equivalent column.
$table->increments('id');Auto-incrementing UNSIGNED INTEGER (primary key) equivalent column.
$table->integer('votes');INTEGER equivalent column.
$table->ipAddress('visitor');IP address equivalent column.
$table->json('options');JSON equivalent column.
$table->jsonb('options');JSONB equivalent column.
$table->lineString('positions');LINESTRING equivalent column.
$table->longText('description');LONGTEXT equivalent column.
$table->macAddress('device');MAC address equivalent column.
$table->mediumIncrements('id');Auto-incrementing UNSIGNED MEDIUMINT (primary key) equivalent column.
$table->mediumInteger('votes');MEDIUMINT equivalent column.
$table->mediumText('description');MEDIUMTEXT equivalent column.
$table->morphs('taggable');Adds taggable_id UNSIGNED BIGINT and taggable_type VARCHAR equivalent columns.
$table->uuidMorphs('taggable');Adds taggable_id CHAR(36) and taggable_type VARCHAR(255) UUID equivalent columns.
$table->multiLineString('positions');MULTILINESTRING equivalent column.
$table->multiPoint('positions');MULTIPOINT equivalent column.
$table->multiPolygon('positions');MULTIPOLYGON equivalent column.
$table->nullableMorphs('taggable');Adds nullable versions of morphs() columns.
$table->nullableUuidMorphs('taggable');Adds nullable versions of uuidMorphs() columns.
$table->nullableTimestamps(0);Alias of timestamps() method.
$table->point('position');POINT equivalent column.
$table->polygon('positions');POLYGON equivalent column.
$table->rememberToken();Adds a nullable remember_token VARCHAR(100) equivalent column.
$table->set('flavors', ['strawberry', 'vanilla']);SET equivalent column.
$table->smallIncrements('id');Auto-incrementing UNSIGNED SMALLINT (primary key) equivalent column.
$table->smallInteger('votes');SMALLINT equivalent column.
$table->softDeletes('deleted_at', 0);Adds a nullable deleted_at TIMESTAMP equivalent column for soft deletes with precision (total digits).
$table->softDeletesTz('deleted_at', 0);Adds a nullable deleted_at TIMESTAMP (with timezone) equivalent column for soft deletes with precision (total digits).
$table->string('name', 100);VARCHAR equivalent column with a length.
$table->text('description');TEXT equivalent column.
$table->time('sunrise', 0);TIME equivalent column with precision (total digits).
$table->timeTz('sunrise', 0);TIME (with timezone) equivalent column with precision (total digits).
$table->timestamp('added_on', 0);TIMESTAMP equivalent column with precision (total digits).
$table->timestampTz('added_on', 0);TIMESTAMP (with timezone) equivalent column with precision (total digits).
$table->timestamps(0);Adds nullable created_at and updated_at TIMESTAMP equivalent columns with precision (total digits).
$table->timestampsTz(0);Adds nullable created_at and updated_at TIMESTAMP (with timezone) equivalent columns with precision (total digits).
$table->tinyIncrements('id');Auto-incrementing UNSIGNED TINYINT (primary key) equivalent column.
$table->tinyInteger('votes');TINYINT equivalent column.
$table->unsignedBigInteger('votes');UNSIGNED BIGINT equivalent column.
$table->unsignedDecimal('amount', 8, 2);UNSIGNED DECIMAL equivalent column with a precision (total digits) and scale (decimal digits).
$table->unsignedInteger('votes');UNSIGNED INTEGER equivalent column.
$table->unsignedMediumInteger('votes');UNSIGNED MEDIUMINT equivalent column.
$table->unsignedSmallInteger('votes');UNSIGNED SMALLINT equivalent column.
$table->unsignedTinyInteger('votes');UNSIGNED TINYINT equivalent column.
$table->uuid('id');UUID equivalent column.
$table->year('birth_year');YEAR equivalent column.
https://laravel.com/docs/8.x/migrations

4.2 หลังจากที่แก้ไขไฟล์ *_create_photos_table.php เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ รันคำสั่งต่อไปนี้เพิ่มเพิ่ม migrate table (artisan จะทำการไป create table ให้ที่ database )

php artisan migrate

เปรียบเหมือนว่าเรากำลังใช้คำสั่งชุดนี้เพื่อสร้างตาราง

CREATE TABLE `photos` (
 `id` bigint unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `photo_name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `photo_size` int NOT NULL,
 `photo_url` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `photo_status` enum('active','inactive') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
 `photo_date` datetime NOT NULL,
 `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
 `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci

5. สร้าง Model class ด้วย artisan cli

php artisan make:model Photo

ตรวจสอบไฟล์ที่ app/Models/Photo.php

5.1 แก้ไขไฟล์ app/Models/Photo.php

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Photo extends Model
{
 use HasFactory;
 protected $fillable = [
  'created_at', 'id', 'photo_date', 'photo_name', 'photo_size',
  'photo_status', 'photo_url', 'updated_at'
 ];
}

6. สร้าง Controller class ด้วย artisan cli

php artisan make:controller PhotoController --resource

ตรวจสอบไฟล์ที่ app/Http/Controller/PhotoController.php

6.1 แก้ไขไฟล์ app/Http/Controller/PhotoController.php ตามข้างล่างนี้ ส่วนนี้จะได้มี function RESTful API template ที่ได้จากการ artisan cli แล้ว บทความ “Laravel สร้าง RESTful API ง่าย ๆ ด้วย Resource Routes Controller EP5” ได้อธิบายไว้บ้างแล้ว บทความนี้จะขอข้ามส่วนนี้ไป

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Models\Photo as ModelsPhoto;
use App\Models\Photo;
use Carbon\Carbon;
use Illuminate\Http\Request;

class PhotoController extends Controller
{
 /**
  * Display a listing of the resource.
  *
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function index()
 {
  return response()->json(['name' => 'index', 'photos' => Photo::all()]);
 }

 /**
  * Show the form for creating a new resource.
  *
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function create()
 {
  $photo = new Photo();
  $photo->photo_name = 'laravel';
  $photo->photo_size = 1024;
  $photo->photo_url = 'https://laravel.com/img/logotype.min.svg';
  $photo->photo_status = 'active';
  $photo->photo_date = Carbon::now();
  return response()->json(['name' => 'create', 'status' => $photo->save()]);
 }

 /**
  * Store a newly created resource in storage.
  *
  * @param \Illuminate\Http\Request $request
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function store(Request $request)
 {
  $photo = new Photo($request->all());
  $photo->photo_date = Carbon::now();
  return response()->json(['name' => 'store', 'payload' => $request->all(), 'status' => $photo->save()]);
 }

 /**
  * Display the specified resource.
  *
  * @param int $id
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function show($id)
 {
  $photo = Photo::find($id);
  return response()->json(['name' => 'show', 'id' => $id, 'photo' => $photo]);
 }

 /**
  * Show the form for editing the specified resource.
  *
  * @param int $id
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function edit($id)
 {
  $photo = Photo::find($id);
  return response()->json(['name' => 'edit', 'id' => $id, 'photo' => $photo]);
 }

 /**
  * Update the specified resource in storage.
  *
  * @param \Illuminate\Http\Request $request
  * @param int $id
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function update(Request $request, $id)
 {
  $photo = Photo::find($id);
  $photo->photo_name = $request->photo_name;
  $photo->photo_size = $request->photo_size;
  $photo->photo_url = $request->photo_url;
  $photo->photo_status = $request->photo_status;
  $photo->photo_date = Carbon::now();
  return response()->json(['name' => 'update', 'status' => $photo->save(), 'payload' => $request->all(), 'id' => $id]);
 }

 /**
  * Remove the specified resource from storage.
  *
  * @param int $id
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function destroy($id)
 {
  $photo = Photo::find($id);
  return response()->json(['name' => 'destroy', 'status' => $photo->delete(), 'id' => $id]);
 }
}

7. แก้ไขไฟล์ routes/api.php เพิ่มโค๊ด 1 บรรทัด

...
Route::resource('photos', 'App\Http\Controllers\PhotoController');
...

8. ทดสอบ RESTful API

ก่อนที่จะทดสอบติดตั้ง npm i -g json เพื่อ pritty json response เพื่อความสวยงาม

$ curl localhost:8000/api/photos | json

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  28  0  28  0   0   65   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  65
{
 "name": "index",
 "photos": []
}
/* fetch photos all */
$ curl localhost:8000/api/photos/create | json

% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  31  0  31  0   0   73   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  73
{
 "name": "create",
 "status": true
}
/* create photo */
$ curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"photo_name\":\"laravel\",\"photo_size\":1024,\"photo_url\":\"https://laravel.com/img/logotype.min.svg\",\"photo_status\":\"active\",\"photo_date\":\"2020-10-06 10:24:01\"}" http://127.0.0.1:8000/api/photos | json

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  357  0  201 100  156  1116  866 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1994
{
 "name": "store",
 "payload": {
  "photo_name": "laravel",
  "photo_size": 1024,
  "photo_url": "https://laravel.com/img/logotype.min.svg",
  "photo_status": "active",
  "photo_date": "2020-10-06 10:24:01"
 },
 "status": true
}
/* create photo with payload */
$ curl localhost:8000/api/photos/1 | json

% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  286  0  286  0   0  722   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  722
{
 "name": "show",
 "id": "1",
 "photo": {
  "id": 1,
  "photo_name": "laravel",
  "photo_size": 1024,
  "photo_url": "https://laravel.com/img/logotype.min.svg",
  "photo_status": "active",
  "photo_date": "2020-10-06 10:32:24",
  "created_at": "2020-10-06T10:32:24.000000Z",
  "updated_at": "2020-10-06T10:32:24.000000Z"
 }
}
/* fetch photo by id */
$ curl localhost:8000/api/photos/1/edit | json

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  286  0  286  0   0  709   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  709
{
 "name": "edit",
 "id": "1",
 "photo": {
  "id": 1,
  "photo_name": "laravel",
  "photo_size": 1024,
  "photo_url": "https://laravel.com/img/logotype.min.svg",
  "photo_status": "active",
  "photo_date": "2020-10-06 10:32:24",
  "created_at": "2020-10-06T10:32:24.000000Z",
  "updated_at": "2020-10-06T10:32:24.000000Z"
 }
}
/* fetch photo by id for edit */
$ curl -X PATCH -H "Content-Type: application/json" -d "{\"id\":1,\"photo_name\":\"laravel patch\",\"photo_size\":2048,\"photo_url\":\"https://laravel.com/img/logotype.min.svg\",\"photo_status\":\"active\",\"photo_date\":\"2020-10-06 10:24:01\"}" http://127.0.0.1:8000/api/photos/1 | json

% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  393  0  224 100  169  1108  836 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1945
{
 "name": "update",
 "status": true,
 "payload": {
  "id": 1,
  "photo_name": "laravel patch",
  "photo_size": 2048,
  "photo_url": "https://laravel.com/img/logotype.min.svg",
  "photo_status": "active",
  "photo_date": "2020-10-06 10:24:01"
 },
 "id": "1"
}
/* patch photo with payload */

$ curl localhost:8000/api/photos/1 | json
% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  292  0  292  0   0  707   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  705
{
 "name": "show",
 "id": "1",
 "photo": {
  "id": 1,
  "photo_name": "laravel patch",
  "photo_size": 2048,
  "photo_url": "https://laravel.com/img/logotype.min.svg",
  "photo_status": "active",
  "photo_date": "2020-10-06 10:36:22",
  "created_at": "2020-10-06T10:32:24.000000Z",
  "updated_at": "2020-10-06T10:36:22.000000Z"
 }
}
curl -X DELETE http://127.0.0.1:8000/api/photos/1 | json

% Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  41  0  41  0   0  221   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  221
{
 "name": "destroy",
 "status": true,
 "id": "1"
}
/* delete photo by id */

สรุปท้ายบทความ

บทความนี้ต่อยอดความสามารถของบทความ “Laravel สร้าง RESTful API ง่าย ๆ ด้วย Resource Routes Controller EP5” ที่ RESTful template แต่บทความนี้จะสอนเพิ่มเติมการต่อ MySQL เพื่อ connect database ใช้ข้อมูลภายใน เพิ่มเติมด้วยความสามารถของ migration ที่จะ create table schema ให้เองตาม code CreatePhotosTable ที่ได้ทำการสร้างไว้จาก code PHP

บทความหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรค่อยติดตามกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามครับ

Laravel สร้าง RESTful API ง่าย ๆ ด้วย Resource Routes Controller EP5

รูปแบบลักษณะงานเว็บไซต์ในปัจจุบัน เกิน 80 – 90 % ต้องมีการทำระบบ RESTful API เพื่อให้บริการข้อมูลกับ Application platform รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น mobile และ web เพราะเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน กล่าวคือการเชื่อมโยง application ด้วยข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน นั้นเอง

การพัฒนา RESTful API Service สามารถทำได้กับหลาย ๆ ภาษาโปรแกรมมิ่งทั่วไป (ถ้าภาษาโปรแกรมมิ่งมี feature http ต้องสามารถทำ RESTful API ได้อย่างแน่นอน) แต่สิ่งที่จะทำให้การพัฒนา RESTful นั้นง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นก็คือเครื่องมือ หรือ cli (command line user interface ) สำหรับช่วยทำให้การเขียนโปรแกรมของเราง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีก

laravel มี artisan cli (symfony class console) ช่วยทำให้งาน develop สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น บทความนี้จะพามาทำความรู้จัก cli นี้กัน

สร้าง Resource Controller RESTful API แรกกัน

laravel มี feature Resource Controllers ที่จะช่วยสร้าง RESTful function template controller ขึ้นมาให้ เราเพียงแค่ implement function ตาม RESTful action เท่านั้นก็สามารถเรียกใช้งานได้เลย โดยมีวิธีการเรียกใช้งานตามตัวอย่าง ข้างล่างนี้

$ php artisan make:controller PhotoController --resource

laravel สร้าง generate /app/Http/Controllers/PhotoController.php ภายในไฟล์จะมีการสร้าง function RESTful template มาให้

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class PhotoController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    //
  }

  /**
   * Show the form for creating a new resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function create()
  {
    //
  }

  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function store(Request $request)
  {
    //
  }

  /**
   * Display the specified resource.
   *
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function show($id)
  {
    //
  }

  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function edit($id)
  {
    //
  }

  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function update(Request $request, $id)
  {
    //
  }

  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy($id)
  {
    //
  }
}

มาทำความรู้จักการทำงานแต่ละ function มามีการทำงานอย่างไร ตามการอธิบายจากตารางนี้

Actions Handled By Resource Controller

VerbURIActionRoute Name
GET/photosindexphotos.index
GET/photos/createcreatephotos.create
POST/photosstorephotos.store
GET/photos/{photo}showphotos.show
GET/photos/{photo}/editeditphotos.edit
PUT/PATCH/photos/{photo}updatephotos.update
DELETE/photos/{photo}destroyphotos.destroy

เพิ่ม routes mapping ที่ไฟล์ /routes/api.php

Route::resource('photos', 'App\Http\Controllers\PhotoController');

เพิ่ม route:resource เป็น static function สำหรับการทำ RESTful routes เพิ่มเพียงบรรทัดเดียวก็สามารถเรียก http methods ต่าง ๆ เหล่านี้ GET ,POST ,PUT ,DELETE ,PATCH ได้เลย ง่ายมาก ๆ

implement PhotoController ตาม function การทำงานเพื่อใช้ตรวจสอบการ call จาก REST client

ผมจะเพิ่ม function response()->json(); เพื่อทำการ return http response คืนค่ากลับไปในรูปแบบ application/json format

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class PhotoController extends Controller
{
 /**
  * Display a listing of the resource.
  *
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function index()
 {
  return response()->json(['name' => 'index']);
 }

 /**
  * Show the form for creating a new resource.
  *
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function create()
 {
  return response()->json(['name' => 'create']);
 }

 /**
  * Store a newly created resource in storage.
  *
  * @param \Illuminate\Http\Request $request
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function store(Request $request)
 {
  return response()->json(['name' => 'store', 'payload' => $request->all()]);
 }

 /**
  * Display the specified resource.
  *
  * @param int $id
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function show($id)
 {
  return response()->json(['name' => 'show', 'id' => $id]);
 }

 /**
  * Show the form for editing the specified resource.
  *
  * @param int $id
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function edit($id)
 {
  return response()->json(['name' => 'edit', 'id' => $id]);
 }

 /**
  * Update the specified resource in storage.
  *
  * @param \Illuminate\Http\Request $request
  * @param int $id
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function update(Request $request, $id)
 {
  return response()->json(['name' => 'update', 'payload' => $request->all(), 'id' => $id]);
 }

 /**
  * Remove the specified resource from storage.
  *
  * @param int $id
  * @return \Illuminate\Http\Response
  */
 public function destroy($id)
 {
  return response()->json(['name' => 'destroy', 'id' => $id]);
 }
}

หลังจากปรับแก้ PhotoController.php เรียบร้อย ทำการ รันคำสั่ง

$ php artisan serve
Starting Laravel development server: http://127.0.0.1:8000

ทดสอบ RESTful API

curl http://127.0.0.1:8000/api/photos

{“name”:”index”}

curl http://127.0.0.1:8000/api/photos/create

{“name”:”create”}

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "{\"name\":\"poolsawat.com\"}" http://127.0.0.1:8000/api/photos

{“name”:”store”,”payload”:{“name”:”poolsawat.com”}}

curl http://127.0.0.1:8000/api/photos/9999

{“name”:”show”,”id”:”9999″}

curl http://127.0.0.1:8000/api/photos/9999/edit

{“name”:”edit”,”id”:”9999″}

curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -d "{\"name\":\"poolsawat.com\"}" http://127.0.0.1:8000/api/photos/99999

{“name”:”update”,”payload”:{“name”:”poolsawat.com”},”id”:”99999″}

curl -X DELETE http://127.0.0.1:8000/api/photos/9999

{“name”:”destroy”,”id”:”9999″}

สรุปท้ายบทความ

การทำ RESTful API ด้วย Laravel จากที่ได้ใช้งานมาได้สักระยะ จากประสบการณ์ค่อนข้างชอบ เพราะด้วยตัวภาษาโปรแกรมมิ่ง เวลาจะ compile ไม่จำเป็นต้อง restart server เพราะเป็นภาษาคริป เลยถือเป็นข้อดีอย่างนึงสำหรับทำ prototype api ง่าย ๆ เพื่อนำเสนอลูกค้าหรือใช้งานกันเองภายในบริษัท ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Resource Controllers ของ Laravel ศึกษาได้ที่ลิ้งนี้ Resource Controllers

บทความต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร คอยติดตามกันนะครับ