คำสั่งพื้นฐานของการใช้งาน version control (GIT)

Sharing is caring!

ปัจจุบันถ้าถามถึงนักพัฒนาซอพแวร์ รุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้า GIT Version Control ซึ่งเจ้า GIT นี้มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งกับนักพัฒนาซอพแวร์ยุคใหม่ๆ เพื่อเอามาใช้แก้ปัญหาเรื่องการควบคุมเวอร์ชั่นของการเขียนโค๊ดเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามประวัติการเขียนโค๊ด  อยากย้อนเวอร์ชั่นของโค๊ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือติดตามผู้ที่เขียนโค๊ดส่วนนั้นๆ ว่าใครเป็นคนเขียน ก็สามารถทำได้ และวันนี้ผมก็นำเอาคำสั่งของเจ้า GIT ที่มักจะใช้บ่อยๆ เป็นประจำสำหรับการใช้งานผ่าน command line มาแบ่งปัน

Git task Notes Git commands
Tell Git who you are Configure the author name and email address to be used with your commits.Note that Git strips some characters (for example trailing periods) from user.name.
git config --global user.name "Sam Smith"
git config --global user.email [email protected]
Create a new local repository
git init
Check out a repository Create a working copy of a local repository:
git clone /path/to/repository
For a remote server, use:
git clone [email protected]:/path/to/repository
Add files Add one or more files to staging (index):
git add <filename> 

git add *
Commit Commit changes to head (but not yet to the remote repository):
git commit -m "Commit message"
Commit any files you’ve added with git add, and also commit any files you’ve changed since then:
git commit -a
Push Send changes to the master branch of your remote repository:
git push origin master
Status List the files you’ve changed and those you still need to add or commit:
git status
Connect to a remote repository If you haven’t connected your local repository to a remote server, add the server to be able to push to it:
git remote add origin <server>
List all currently configured remote repositories:
git remote -v
Branches Create a new branch and switch to it:
git checkout -b <branchname>
Switch from one branch to another:
git checkout <branchname>
List all the branches in your repo, and also tell you what branch you’re currently in:
git branch
Delete the feature branch:
git branch -d <branchname>
Push the branch to your remote repository, so others can use it:
git push origin <branchname>
Push all branches to your remote repository:
git push --all origin
Delete a branch on your remote repository:
git push origin :<branchname>
Update from the remote repository Fetch and merge changes on the remote server to your working directory:
git pull
To merge a different branch into your active branch:
git merge <branchname>
View all the merge conflicts:View the conflicts against the base file:

Preview changes, before merging:

git diffgit diff --base <filename>

git diff <sourcebranch> <targetbranch>
After you have manually resolved any conflicts, you mark the changed file:
git add <filename>
Tags You can use tagging to mark a significant changeset, such as a release:
git tag 1.0.0 <commitID>
CommitId is the leading characters of the changeset ID, up to 10, but must be unique. Get the ID using:
git log
Push all tags to remote repository:
git push --tags origin
Undo local changes If you mess up, you can replace the changes in your working tree with the last content in head:Changes already added to the index, as well as new files, will be kept.
git checkout -- <filename>
Instead, to drop all your local changes and commits, fetch the latest history from the server and point your local master branch at it, do this:
git fetch origin 

git reset --hard origin/master
Search Search the working directory for foo():
git grep "foo()"

จริงแล้วผมเองก็ไม่ได้แต่งเติมอะไรมากมาย เพียงไปเจอมาจาก web : https://confluence.atlassian.com/display/STASH/Basic+Git+commands

เลยอยากที่จะเอามาแบ่งปันกัน