มีนาคม 2021

Flutter จัดการ flutter SDK versions ด้วย fvm (Flutter Version Management) EP3

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทาง google ได้ประกาศ flutter 2 เป็น stable version แล้ว ซึ่งจะสามารถ run ใช้งานที่ platform web ได้แบบสมบูรณ์ ทำให้นักพัฒนาเกิดความอยากได้อยากลองที่จะ upgrade flutter version จากเดิมเวอร์ชั่น 1.22.6 สุดท้าย ขยับไปเป็น 2.0.1 ซึ่งแน่นอนว่า โปรเจคเก่า ๆ ที่พัฒนาไว้แล้ว บางโปรเจคจะไม่สามารถรันที่ flutter version 2 ได้ (เวอร์ชัน 2 จะ deprecated บาง feature จะไม่สามรถทำงานได้ที่ เวอร์ชั่น 2)

สำหรับการที่จะทำการติดตั้ง flutter ทั้ง เวอร์ชัน 1 และ 2 ในเครื่องเดียว พร้อมทั้ง set FLUTTER_HOME เพื่อให้ editor ต่าง ๆ เช่น VSCode ,Android Studio ให้สามารถเข้าถึง path flutter ได้ ก็ไม่สะดวกในการที่จะใช้งาน

FVM (Flutter Version Management: A simple cli to manage Flutter SDK versions.)

cli ที่จะช่วยที่นักพัฒนาเลือกใช้ flutter sdk ได้สะดวก และง่ายยิ่งขึ้นด้วยการ สลับ sdk version ง่าย ๆ ใน command เดียว

คุณสมบัติของ FVM

 • กำหนดค่าและใช้เวอร์ชัน Flutter SDK ต่อโปรเจ็กต์
 • ความสามารถในการติดตั้งและแคช Flutter SDK หลายเวอร์ชัน
 • สลับระหว่างช่องและเวอร์ชันของ Flutter ได้อย่างรวดเร็ว
 • พาธ dynamic SDK สำหรับการสนับสนุนการดีบัก IDE
 • กำหนดค่าเวอร์ชัน FVM พร้อมโปรเจ็กต์เพื่อความสอดคล้องกันระหว่างทีมและสภาพแวดล้อม CI
 • ตั้งค่าเวอร์ชัน flutter sdk global ในโปรเจ็กต์ต่างๆ

ติดตั้ง FVM

 • ติดตั้งผ่าน pub (package manager for the Dart programming language)
$ pub global activate fvm

*** Window OS ให้ทำการ set environment PATH \Users\poolsawat\AppData\Local\Pub\Cache\bin เพื่อให้สามารถเรียก fvm cli แบบ global ได้

 • fvm help เช็ค options ต่างๆ
$ fvm help
Flutter Version Management: A cli to manage Flutter SDK versions.

Usage: fvm <command> [arguments]

Global options:
-h, --help    Print this usage information.
  --verbose  Print verbose output.

Available commands:
 config   Set configuration for FVM
 flutter  Proxies Flutter Commands
 install  Installs Flutter SDK Version
 list    Lists installed Flutter SDK Version
 releases  Lists Flutter SDK releases.
 remove   Removes Flutter SDK Version
 use    Which Flutter SDK Version you would like to use
 version  Prints the currently-installed version of FVM

Run "fvm help <command>" for more information about a command.
 • fvm list แสดงเวอร์ชัน flutter sdk ทั้งหมด
PS C:\WINDOWS\system32> fvm list
Versions path: \Users\poolsawat\fvm\versions
2.0.1
1.22.6
 • fvm releases แสดง flutter sdk versions ที่สามารถ donwload มาใช้งานได้
$ fvm releases
Feb 27 18 │ v0.1.6
...
Jan 25 21 │ 1.22.6
Mar 3 21  │ 2.0.0
Mar 3 21  │ 2.0.0
Mar 3 21  │ 2.1.0-10.0.pre
Mar 4 21  │ 2.0.1
Mar 4 21  │ 2.0.1
--------------------------------------
Mar 12 21 │ 2.0.2       stable
--------------------------------------
--------------------------------------
Mar 13 21 │ 2.1.0-12.1.pre  dev
--------------------------------------
--------------------------------------
Mar 15 21 │ 2.0.2       beta
--------------------------------------
 • fvm install 2.0.2 ติดตั้ง flutter sdk เวอร์ชัน 2.0.2
$ fvm install 2.0.2
Installing version: 2.0.2
Cloning into '\Users\poolsawat\fvm\versions\2.0.2'...
remote: Enumerating objects: 286632, done.
remote: Total 286632 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 286632
Receiving objects: 100% (286632/286632), 131.73 MiB | 9.98 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (220826/220826), done.
Checking out files: 100% (5202/5202), done.
Version installed: 2.0.2
Checking Dart SDK version...
Downloading Dart SDK from Flutter engine ...
Building flutter tool...
Running pub upgrade...
Flutter 2.0.2 • channel unknown • unknown source
Framework • revision 8962f6dc68 (4 days ago) • 2021-03-11 13:22:20 -0800
Engine • revision 5d8bf811b3
Tools • Dart 2.12.1
 • fvm use 2.0.2 เลือกใช้งาน flutter sdk เวอร์ชัน 2.0.2
$ fvm use 2.0.2
Project now uses Flutter: 2.0.2
 • fvm remove 2.0.2 ลบ flutter sdk เวอร์ชัน 2.0.2
$ fvm remove 2.0.1
Removing 2.0.1
 • fvm config –cache-path D:\newpath\fvm\versions แก้ไข path cache ใหม่ กรณีจะย้ายจาก drive c ไป drive อื่น
$ fvm config --cache-path D:\newpath\fvm\versions
 • fvm flutter run เพื่อ รัน code ด้วย flutter sdk ที่เลือก
$ fvm flutter run

ตั้งค่าการใช้งานบน IDE VSCode

ให้เปิด settings.json (Ctrl + Shift + P)

"dart.flutterSdkPaths": [
   "/Users/poolsawat/fvm/versions"
]

Javascript Zero to Hero พื้นฐาน เครื่องหมายดำเนินการต่าง ๆ JS EP2

พาเข้าสู่เนื้อหาพื้นฐานที่ควรทราบ เพื่อที่จะเขียน javascript ได้อย่างไหล่ลื่น หลังจาก “Javascript Zero to Hero บทนำ EP1” แนะนำเครื่องมือและคำสั่ง javascript ไปบ้างแล้ว บทความนี้จะมาต่อเนื้อหาพื้นฐานของการเขียน javascript ส่วนที่เหลือสำหรับเริ่มต้นกันต่อครับ

Operators

เครื่องหมายดำเนินการกำหนดค่า และทางคณิตศาสตร์ (Assignment operators & Arithmetic Operators)

การกำหนดค่าให้กับตัวแปรด้วย operator equal (=)

let firstName = 'Asabeneh'
let country = 'Finland'

นอกจากเครื่องหมาย (=) ยังมีเครื่องหมายอื่น ๆ ที่ควรทราบ มาทำความรู้จักเพิ่มเติมกัน

เครื่องหมายตัวอย่างเทียบได้กับอธิบาย
=x = yx = yเก็บค่า y ใส่ตัวแปร x
+=x += yx = x + yนำ x บวก y เก็บใส่ตัวแปร x
-=x -= yx = x – yนำ x ลบ y เก็บใส่ตัวแปร x
*=x *= yx = x * yนำ x คูณ y เก็บใส่ตัวแปร x
/=x /= yx = x / yนำ x หาร y เก็บใส่ตัวแปร x
%=x %= yx = x % yนำ x มอด y เก็บใส่ตัวแปร x
**=x **= yx = x ** yนำ x ยกกำลัง y เก็บใส่ตัวแปร x
บวก (+), ลบ (-), คูณ (*), หาร (/), มอด หารใช้ค่าของเศษ (%), ยกกำลัง (**)

เครื่องหมายดำเนินการเปรียบเทียบค่า (Comparison Operators)

เครื่องหมายชื่อเครื่องหมายตัวอย่างอธิบาย
==ค่าเท่ากันx == yค่า x เท่ากับ y หรือไม่
!=ค่าไม่เท่ากันx != yค่า x ไม่เท่ากับ y หรือไม่
===ค่าเท่ากัน และชนิดเดียวกันx === yค่า x เท่ากับ y และ ชนิด x เหมือน ชนิด y หรือไม่
>ค่ามากกว่าx > yค่า x มากกว่า y หรือไม่
<ค่าน้อยกว่าx < yค่า x น้อยกว่า y หรือไม่
>=ค่ามากกว่าหรือเท่ากันx >= yค่า x มากกว่าหรือเท่ากับ y หรือไม่
<=ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากันx <= yค่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y หรือไม่

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

console.log(3 > 2)       // true, because 3 is greater than 2
console.log(3 >= 2)       // true, because 3 is greater than 2
console.log(3 < 2)       // false, because 3 is greater than 2
console.log(2 < 3)       // true, because 2 is less than 3
console.log(2 <= 3)       // true, because 2 is less than 3
console.log(3 == 2)       // false, because 3 is not equal to 2
console.log(3 != 2)       // true, because 3 is not equal to 2
console.log(3 == '3')      // true, compare only value
console.log(3 === '3')     // false, compare both value and data type
console.log(3 !== '3')     // true, compare both value and data type
console.log(3 != 3)       // false, compare only value
console.log(3 !== 3)      // false, compare both value and data type
console.log(0 == false)     // true, equivalent
console.log(0 === false)    // false, not exactly the same
console.log(0 == '')      // true, equivalent
console.log(0 == ' ')      // true, equivalent
console.log(0 === '')      // false, not exactly the same
console.log(1 == true)     // true, equivalent
console.log(1 === true)     // false, not exactly the same
console.log(undefined == null) // true
console.log(undefined === null) // false
console.log(NaN == NaN)     // false, not equal
console.log(NaN === NaN)    // false
console.log(typeof NaN)     // number

เครื่องหมายตรรกะ (Logical Operators)

ย้อนกลับไปในช่วงที่เรียนคณิตศาสตร์ สมัยประถม หรือมัธยมจะมีตารางตรรกะศาสตร์เบื้องต้น

ในภาษา javascript จะใช้สัญลักษณ์

 • && เพื่อแทนเงื่อนไข และ
 • || เพื่อแทนเงื่อนไข หรือ
 • ! เพื่อแทนนิเสธน์
เครื่องหมาย และ (&&)เครื่องหมาย หรือ (||)เครื่องหมาย นิเสธน์ (!)
4 > 3 && 10 > 5
true && true -> true
4 > 3 || 10 > 5
true || true -> true
!4 > 3
true -> false
4 > 3 && 10 < 5
true && false -> false
4 > 3 || 10 < 5
true || false -> true
!4 < 3
false -> true
4 < 3 && 10 > 5
false && true -> false
4 < 3 || 10 > 5
false || true -> true
!(!4 > 3)
true -> false -> true
4 < 3 && 10 < 5
false && false -> false
4 < 3 || 10 < 5
false || false -> false
!(!4 < 3)
false -> true -> false

เครื่องหมายเพิ่มค่า และลดค่า (Increment Operator & Decrement Operator)

การเพิ่มค่า

เพิ่มค่าล่วงหน้า

let count = 0
console.log(++count)    // 1
console.log(count)     // 1

เพิ่มค่าหลังจาก

let count = 0
console.log(count++)    // 0
console.log(count)     // 1

การลบค่า

ลบค่าล่วงหน้า

let count = 0
console.log(--count)    // 1
console.log(count)     // 1

ลบค่าหลังจาก

let count = 0
console.log(count--)    // 0
console.log(count)     // 1

เครื่องหมายดำเนินการ 3 อย่าง (Ternary Operators)

การเขียนเงื่อนไขแบบสั้นจะประกอบไปด้วย 3 อย่าง คือ 1. เงื่อนไข 2. ทำบางอย่างหากเงื่อนไขเป็นจริง 3.ทำบางอย่างหากเงื่อนไขไม่จริง อื่น ๆ

let isRaining = true
isRaining
 ? console.log('You need a rain coat.')
 : console.log('No need for a rain coat.')
isRaining = false

isRaining
 ? console.log('You need a rain coat.')
 : console.log('No need for a rain coat.')

Date Object

javascript จะมี object Date ให้ใช้งาน เหมือนภาษาอื่น ๆ สามารถระบุ รูปแบบวันที่ และดูค่าวันที่ วัน, เดือน, ปี, เวลา ได้

ชื่อ ฟังก์ชันอธิบายตัวอย่าง
getFullYear()คืนค่า ปี รูปแบบ YYYY2021
getMonth()คืนค่า เดือน รูปแบบ ลำดับเดือน ( 0 -11)0
getDate()คืนค่า วันที่ รูปแบบ ลำดับวัน ( 1 -31)1
getHours()คืนค่า เวลาหน่วย ชั่วโมง รูปแบบ ลำดับชั่วโมง ( 0 – 23)15
getMinutes()คืนค่า เวลาหน่วย นาที รูปแบบ ลำดับนาที ( 0 – 59)30
getSoconds()คืนค่า เวลาหน่วย วินาที รูปแบบ ลำดับวินาที ( 0 – 59)45
getMiliSeconds()คืนค่า เวลาหน่วย ลิลลิวินาที รูปแบบ ลำดับวินาที ( 0 – 999)489
getTime()คืนค่า เวลาหน่วย timestamp รูปแบบ ( 1 มกรา 1970 )1578092201341
getDay()คืนค่า สัปดาห์ รูปแบบ ลำดับสัปดาห์ ( 0 – 6) ( อาทิตย์ – เสาร์) 4

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน Date

const now = new Date()
console.log(now) // Sat Jan 04 2020 00:56:41 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)

// ดึงปี
const now = new Date() 
console.log(now.getFullYear()) // 2020

// ดึงเดือน
const now = new Date() 
console.log(now.getMonth()) // 0, because the month is January, month(0-11)

// ดึงวันที่
const now = new Date() 
console.log(now.getDate()) // 4, because the day of the month is 4th, day(1-31)

รูปแบบ Date อื่น ๆ

const now = new Date()
const year = now.getFullYear() // return year
const month = now.getMonth() + 1 // return month(0 - 11)
const date = now.getDate() // return date (1 - 31)
const hours = now.getHours() // return number (0 - 23)
const minutes = now.getMinutes() // return number (0 -59)

console.log(`${date}/${month}/${year} ${hours}:${minutes}`) // 4/1/2020 0:56

Flutter สร้าง Flutter Project แรก เริ่มต้นอย่างไร พร้อมทดสอบรันบน Emulator devices EP2

พาทุกคนมาเริ่มสร้าง Flutter Project แรกมีขั้นตอนอย่างไร บทความนี้จะพาทุกคนมาเริ่มทำการ create flutter starter project ที่ทาง flutter สร้างระบบ counter ง่าย ๆ มาให้ได้ลองเล่นกัน ด้วยเครื่องมือ VSCode ที่เป็นเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ มาเริ่มกันเลย

เริ่มสร้าง Counter Flutter Project ง่าย ๆ

 • เปิด Visual Studio Code
 • เปิด Command Pallette (Ctrl + Shift + P) และพิมพ์ “flutter ” เลือก “Flutter: New Application Project”
 • จะมีการให้เลือกที่เก็บ Project จากนั้น ระบบจะให้ตั้งชื่อ Project ก็ตั้งตามที่ต้องการ ตัวอย่างจะตั้ง “counter_app” รอสักครู่…
 • เปิด emulators ด้วยคำสั่ง “‘flutter emulators –launch <emulator id>” (<emulator id> คือ id emulator ที่เราสร้างไว้)
 • สั่งรันโค๊ดตัวอย่างที่ flutter มีให้ด้วยคำสั่ง “flutter run” หรือสั่ง run ผ่านไฟล์ lib/main.dart ด้วยปุ่ม Run

Flutter run key commands.
r Hot reload.
R Hot restart.
h Repeat this help message.
d Detach (terminate “flutter run” but leave application running).
c Clear the screen
q Quit (terminate the application on the device).
An Observatory debugger and profiler on sdk gphone x86 arm is available at: http://127.0.0.1:53236/Vgi_F0zG2PU=/

สรุปท้ายบทความ

ขั้นตอนต่าง ๆ จากบทความนี้เป็นการทดสอบสร้างบท environment ของผู้เขียนที่ได้ทำการตั้งค่า flutter sdk , dart sdk, android sdk เรียบร้อยแล้ว หากเพื่อน ๆ คนใดยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม หรือไลบารี่เหล่านี้ให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย จากบทความนี้นะครับ Flutter เริ่มต้น Setup Flutter เตรียมตัวก่อนเขียนโค๊ด EP1

Spring Boot แยก environments dev ,staging ,prod ด้วย spring profiles EP3

เมื่อการพัฒนาระบบ ได้มาถึงจุดที่ต้องทำการแยก environments ที่แตกต่างกัน จากตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ๆ เช่น endpoint ของ API ที่ dev ก็จะใช้เป็น endpoint เพื่อสำหรับ dev เท่านั้น แต่เมื่ออยากที่จะ deploy เพื่อใช้งานบน production ก็จะมี endpoint ของ API เวอร์ชั่นที่เป็น ของ production จริงและความต้องการแบบนี้ สำหรับ project ที่ build ด้วย spring boot จะแก้ปัญหาได้อย่างไร มาทำความรู้จัก spring profiles กัน เพื่อช่วยให้ระบบสามารถแยก constant variables ตาม environment ต้องทำอย่างไร

ทดลองสร้าง Simple Project เพื่อพิสูจน์ความต้องการในครั้งนี้

โดยปกติ spring boot เมื่อสร้าง project ด้วย spring initialize เช็คโครงสร้าง project จะสังเกตุเห็นไฟล์ src/main/resources/application.properties ถ้าเราต้องการที่จะแยก environment dev , staging ,prod ก็ต้องจัดการไฟล์นี้ใหม่

 • เพิ่มไฟล์ตาม environment ที่ต้องการ ตัวอย่างข้างล่างนี้จะทำตัวอย่าง แยก dev ,prod เพื่อใช้เป็นตัวอย่างง่าย ๆ โดยจะทำการ copy file application.properties มาตั้งชื่อใหม่ให้เป็นตามแต่ละ environment แบบนี้
  • dev: src/main/resources/application-dev.properties
  • prod: src/main/resources/application-prod.properties
 • เพิ่มเติมเนื้อหาข้างในไฟล์ application-dev.properties และ application-prod.properties
#file application-dev.properties
server.port=8090
api.endpoint="dev.poolsawat.com"
#file application-prod.properties
server.port=9090
api.endpoint="prod.poolsawat.com"

โดยกำหนดให้

server.port ของ dev start ที่ port 8090 , prod start ที่ port 9090

api.endpoint ของ dev ใช้ endpoint ที่ “dev.poolsawat.com” , prod จะใช้ที่ “prod.poolsawat.com”

 • แก้ไขไฟล์ Application.java (ไฟล์ สำหรับใช้ boot SpringApplication.run(PoolsawatApplication.class, args); )
package com.poolsawat.starter;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@SpringBootApplication
@RestController
public class PoolsawatApplication implements CommandLineRunner{
	
	private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(PoolsawatApplication.class);
	
	@Value("${api.endpoint}")
	private String apiEndpointUrl;
	
	@Value("${server.port}")
	private String serverPort;

	public static void main(String[] args) {
		SpringApplication.run(PoolsawatApplication.class, args);
	}
	
	@Override
	public void run(String... args) throws Exception {
		logger.info("server.port ::=="+serverPort);
		logger.info("api.endpoint ::=="+apiEndpointUrl);
		logger.info("spring boot loaded");
	}
	
}

เริ่มสั่ง start server ที่ env dev (ส่ง argrument -Dspring-boot.run.profiles=dev)

$ mvn -s D:/pool13433/programs/.m2/settings.xml spring-boot:run -Dspring-boot.run.profiles=dev
...
2021-03-08 13:29:35.407 INFO 12204 --- [      main] o.s.s.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor : Initializing ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
2021-03-08 13:29:35.504 INFO 12204 --- [      main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8090 (http) with context path ''
2021-03-08 13:29:35.512 INFO 12204 --- [      main] c.p.starter.PoolsawatApplication     : Started PoolsawatApplication in 1.253 seconds (JVM running for 1.518)
2021-03-08 13:29:35.514 INFO 12204 --- [      main] c.p.starter.PoolsawatApplication     : server.port ::==8090
2021-03-08 13:29:35.514 INFO 12204 --- [      main] c.p.starter.PoolsawatApplication     : api.endpoint ::=="dev.poolsawat.com"
2021-03-08 13:29:35.514 INFO 12204 --- [      main] c.p.starter.PoolsawatApplication     : spring boot loaded

เริ่มสั่ง start server ที่ env prod (ส่ง argrument -Dspring.profiles.active=prod)

 • pack jar ด้วย mvn install
 • exc jar
$ mvn -s D:/pool13433/programs/.m2/settings.xml install -Dmaven.test.skip=true
...
[INFO] --- maven-install-plugin:2.5.2:install (default-install) @ poolsawat ---
[INFO] Installing D:\pool13433\aging\workspace\Poolsawat.Com\target\poolsawat.jar to D:\pool13433\programs\.m2\repository\com\poolsawat\poolsawat\0.0.1-SNAPSHOT\poolsawat-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO] Installing D:\pool13433\aging\workspace\Poolsawat.Com\pom.xml to D:\pool13433\programs\.m2\repository\com\poolsawat\poolsawat\0.0.1-SNAPSHOT\poolsawat-0.0.1-SNAPSHOT.pom
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
$ java -jar -Dspring.profiles.active=prod ./target/poolsawat.jar
 .  ____     _      __ _ _
 /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \
( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
 \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
 ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
 =========|_|==============|___/=/_/_/_/
 :: Spring Boot ::        (v2.4.3)

2021-03-08 13:33:49.548 INFO 7448 --- [      main] c.p.starter.PoolsawatApplication     : Starting PoolsawatApplication v0.0.1-SNAPSHOT using Java 1.8.0_281 on LAPTOP-69PUN6C7 with PID 7448 (D:\pool13433\aging\workspace\Poolsawat.Com\target\poolsawat.jar started by pool13433 in D:\pool13433\aging\workspace\Poolsawat.Com)
2021-03-08 13:33:49.550 INFO 7448 --- [      main] c.p.starter.PoolsawatApplication     : The following profiles are active: prod
2021-03-08 13:33:50.698 INFO 7448 --- [      main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 9090 (http)
2021-03-08 13:33:50.716 INFO 7448 --- [      main] o.apache.catalina.core.StandardService  : Starting service [Tomcat]
2021-03-08 13:33:50.717 INFO 7448 --- [      main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.43]
2021-03-08 13:33:50.807 INFO 7448 --- [      main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]    : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2021-03-08 13:33:50.807 INFO 7448 --- [      main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 1191 ms
2021-03-08 13:33:50.993 INFO 7448 --- [      main] o.s.s.concurrent.ThreadPoolTaskExecutor : Initializing ExecutorService 'applicationTaskExecutor'
2021-03-08 13:33:51.156 INFO 7448 --- [      main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 9090 (http) with context path ''
2021-03-08 13:33:51.167 INFO 7448 --- [      main] c.p.starter.PoolsawatApplication     : Started PoolsawatApplication in 2.062 seconds (JVM running for 2.484)
2021-03-08 13:33:51.168 INFO 7448 --- [      main] c.p.starter.PoolsawatApplication     : server.port ::==9090
2021-03-08 13:33:51.169 INFO 7448 --- [      main] c.p.starter.PoolsawatApplication     : api.endpoint ::=="prod.poolsawat.com"
2021-03-08 13:33:51.169 INFO 7448 --- [      main] c.p.starter.PoolsawatApplication     : spring boot loaded

สรุปท้ายบทความ

วิธีการที่นำเสนอนี้เป็นเพียงวิธีการแยก environment แบบนึง สามารถทำด้วยวิธีแบบอื่น ๆ ได้ แต่ผมมองว่ามันจะเป็นวิธีการที่เข้าใจง่ายที่สุด หากผู้อ่านท่านใดลองนำไปทำตามแล้วเกิดติดปัญหา สามารถฝากคำถามไว้ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามบทความครับ

Github code