ธันวาคม 2018

SpringBoot2 สร้าง CRUD RESTful API พร้อม UnitTest แบบรวดเร็ว

Web Service แบบ RESTful protocol ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน หลายภาษามี web framework ของตัวอย่าง Java Spring Framework ก็เช่นกัน

SpringBoot เป็น Framework ที่ได้รับความนิยมมากกับ Java เพราะด้วยความง่ายที่เป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาในการ Setup Project ที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนในการ Build RESTful API ขึ้นมาใช้งาน Springboot จึงได้รับความนิยมและได้เปรียบเรื่องความรวดเร็วในการ Setup Project

สิ่งที่จะได้รับเมื่ออ่านบทความบทนี้จบ

 • Create Springboot Project
 • CRUD Data with H2 Database
 • Use GET,POST,PUT,DELETE Methods
 • Content-Type : “application/json”
 • MockMvc
 • CrudRepository Interface crudเริ่มกันเลย

 1. init project https://start.spring.io/
  1. 1
 2. เพิ่ม h2database ในไฟล์ pom.xml
  1. <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   
    <groupId>com.poolsawat</groupId>
    <artifactId>MediumTestRestful</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <packaging>jar</packaging>
   
    <name>MediumTestRestful</name>
    <url>http://maven.apache.org</url>
   
    <properties>
     <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
     <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
   
    <parent>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
     <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
     <version>2.0.5.RELEASE</version>
    </parent>
   
   
    <dependencies>
     <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
     </dependency>
     <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
     </dependency>
     <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
     </dependency>
    </dependencies>
   
   
    <profiles>
     <profile>
      <id>DEV</id>
      <build>
       <plugins>
        <plugin>
         <groupId>org.springframework.boot</groupId>
         <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
        </plugin>
       </plugins>
      </build>
     </profile>
     <profile>
      <id>TEST</id>
      <build>
       <plugins>
        <plugin>
         <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
         <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
         <version>2.15</version><!--$NO-MVN-MAN-VER$ -->
        </plugin>
       </plugins>
      </build>
     </profile>
   
    </profiles>
   
   </project>
   
 3. สร้าง Project Structure ตามนี้
  1. ไฟล์ CrudController.java
   1. package com.poolsawat.medium.testrestful.controller;
    
    import java.util.Optional;
    
    import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
    import org.springframework.stereotype.Controller;
    import org.springframework.web.bind.annotation.DeleteMapping;
    import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
    import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
    import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
    import org.springframework.web.bind.annotation.PutMapping;
    import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
    import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
    import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
    
    import com.poolsawat.medium.testrestful.entity.Blog;
    import com.poolsawat.medium.testrestful.repository.BlogRepository;
    
    @Controller
    public class CrudController {
     
     @Autowired
     private BlogRepository blogRepository;
     
     
     @RequestMapping("/")
      public @ResponseBody String greeting() {
        return "Hello World";
      }
     
     @GetMapping("/get")
     public @ResponseBody Iterable<Blog> getBlogs(){
      return this.blogRepository.findAll();
     }
     
     @GetMapping("/get/id/{id}")
     public @ResponseBody Optional<Blog> getBlog(@PathVariable(name="id") Long id){
      return this.blogRepository.findById(id);
     }
     
     @PostMapping("/save")
     public @ResponseBody Blog saveBlog(@RequestBody Blog blog){
      return this.blogRepository.save(blog);
     }
     
     @PutMapping("/update")
     public @ResponseBody Blog updateBlog(@RequestBody Blog blog){		
      return this.blogRepository.save(blog);
     }
     
     @DeleteMapping("/id/{id}")
     public @ResponseBody Long deleteBlog(@PathVariable(name="id") Long id) {
      this.blogRepository.deleteById(id);
      return id;
     }
     
    }
      2. ไฟล์ Blog.java
   1. package com.poolsawat.medium.testrestful.entity;
    
    import java.io.Serializable;
    
    import javax.persistence.Entity;
    import javax.persistence.GeneratedValue;
    import javax.persistence.GenerationType;
    import javax.persistence.Id;
    
    @Entity
    public class Blog implements Serializable{
     /**
      * 
      */
     private static final long serialVersionUID = 6833355522200232153L;
    
    
     @Id
     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
     private Long id;
      
     private String title;
     
     private String content;
     
     private String author;
     
    
     public Blog() {
      super();
      // TODO Auto-generated constructor stub
     }
    
     public Blog(Long id, String title, String content, String author) {
      super();
      this.id = id;
      this.title = title;
      this.content = content;
      this.author = author;
     }
    
     public Long getId() {
      return id;
     }
    
     public void setId(Long id) {
      this.id = id;
     }
    
     public String getTitle() {
      return title;
     }
    
     public void setTitle(String title) {
      this.title = title;
     }
    
     public String getContent() {
      return content;
     }
    
     public void setContent(String content) {
      this.content = content;
     }
    
     public String getAuthor() {
      return author;
     }
    
     public void setAuthor(String author) {
      this.author = author;
     }
    
     @Override
     public String toString() {
      return "Blog [id=" + id + ", title=" + title + ", content=" + content + ", author=" + author + "]";
     }
     
     
    }
    
  3. ไฟล์ BlogRepository.java
   1. package com.poolsawat.medium.testrestful.repository;
    
    import java.util.List;
    
    import org.springframework.data.repository.CrudRepository;
    import org.springframework.stereotype.Repository;
    
    import com.poolsawat.medium.testrestful.entity.Blog;
    
    @Repository
    public interface BlogRepository extends CrudRepository<Blog, Long> {	
     List<Blog> findByTitle(String title) throws Exception;
     List<Blog> findByAuthor(String author) throws Exception;
    }
    
  4. ไฟล์ Application.java
   1. package com.poolsawat.medium.testrestful;
    
    import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
    import org.springframework.boot.SpringApplication;
    import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
    import org.springframework.context.annotation.Bean;
    
    import com.poolsawat.medium.testrestful.entity.Blog;
    import com.poolsawat.medium.testrestful.repository.BlogRepository;
    
    @SpringBootApplication
    public class Application {
    
     public static void main(String[] args) {
      SpringApplication.run(Application.class, args);
     }
     
     @Bean
     public CommandLineRunner demo(BlogRepository blogRepository) {
      return (args) -> {				
       blogRepository.save(new Blog(Long.valueOf("1"), "SPA สร้าง Web Site Universal ด้วย Nuxt.js (EP.2) “Nuxt Directory Structure”", 
         "SPA สร้าง Web Site Universal ด้วย Nuxt.js (EP.2) “Nuxt Directory Structure”","poolsawat"));
       blogRepository.save(new Blog(Long.valueOf("2"), "SPA สร้าง Web Site Universal ด้วย Nuxt.js (EP.1) “Setup Nuxt Project”", 
         "SPA สร้าง Web Site Universal ด้วย Nuxt.js (EP.1) “Setup Nuxt Project”","poolsawat"));
       blogRepository.save(new Blog(Long.valueOf("3"), "สร้าง Project JSF Primeface ด้วย Maven พร้อมกับสอนทำระบบ Template Layout", 
         "สร้าง Project JSF Primeface ด้วย Maven พร้อมกับสอนทำระบบ Template Layout","poolsawat"));
      };
     }
    }
  5. ไฟล์ CrudControllerTest.java
   1. package com.poolsawat.medium.testrestful;
    
    
    import static org.hamcrest.CoreMatchers.equalTo;
    import static org.hamcrest.Matchers.hasSize;
    import static org.hamcrest.Matchers.nullValue;
    import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.delete;
    import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.get;
    import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.post;
    import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.put;
    import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultHandlers.print;
    import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.jsonPath;
    import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.status;
    
    import org.junit.Test;
    import org.junit.runner.RunWith;
    import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
    import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.AutoConfigureMockMvc;
    import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
    import org.springframework.http.MediaType;
    import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;
    import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
    
    @RunWith(SpringRunner.class)
    @SpringBootTest
    @AutoConfigureMockMvc
    public class CrudControllerTest {
     
     @Autowired
      private MockMvc mockMvc;	
     
     @Test
     public void testShouldSaveBlog() throws Exception {
      String content = "{\"id\" : 4,\"title\" : \"TestRestful\"}";
      this.mockMvc.perform(
        post("/save")
        .content(content)
        .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
        )
      .andDo(print())
      .andExpect(status().isOk())
      .andExpect(jsonPath("$.title", equalTo("TestRestful")))
        .andExpect(jsonPath("$.content", nullValue()))
        .andExpect(jsonPath("$.author", nullValue()));
     }
     
     @Test
     public void testShouldGetReturnBlogs() throws Exception {
      this.mockMvc.perform(get("/get"))
      .andDo(print())
      .andExpect(status().isOk())    
        .andExpect(jsonPath("$", hasSize(2)));
     }
     
     @Test
     public void testShouldGetReturnBlogById() throws Exception {
      Integer id = 3;
      this.mockMvc.perform(get("/get/id/"+id))
      .andDo(print())
      .andExpect(status().isOk())
      .andExpect(jsonPath("$.id", equalTo(id)))
        .andExpect(jsonPath("$.title", equalTo("สร้าง Project JSF Primeface ด้วย Maven พร้อมกับสอนทำระบบ Template Layout")));
     }
     
     @Test
     public void testShouldDeleteBlogById() throws Exception {
      Integer id = 1;
      this.mockMvc.perform(delete("/id/"+id))
      .andDo(print())
      .andExpect(status().isOk())
      .andExpect(jsonPath("$", equalTo(id)));
     }
     
     @Test
     public void testShouldUpdateBlog() throws Exception {		
      String content = "{\"id\" : 2,\"title\" : \"ShouldUpdateBlog\",\"author\" : \"poolsawat\"}";
      this.mockMvc.perform(
        put("/update")
        .content(content)
        .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
        )
      .andDo(print())
      .andExpect(status().isOk())
      .andExpect(jsonPath("$.id", equalTo(2)))
      .andExpect(jsonPath("$.title", equalTo("ShouldUpdateBlog")))
      .andExpect(jsonPath("$.content", nullValue()))
      .andExpect(jsonPath("$.author", equalTo("poolsawat")));
     }
    }
    
 4. สั่ง mvn spring-boot:run
  1. [INFO] --- maven-compiler-plugin:3.7.0:testCompile (default-testCompile) @ MediumTestRestful ---
   [INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
   [INFO]
   [INFO] <<< spring-boot-maven-plugin:2.0.5.RELEASE:run (default-cli) < test-compile @ MediumTestRestful <<<
   [INFO]
   [INFO]
   [INFO] --- spring-boot-maven-plugin:2.0.5.RELEASE:run (default-cli) @ MediumTestRestful ---
   
    .  ____     _      __ _ _
    /\\ / ___'_ __ _ _(_)_ __ __ _ \ \ \ \
   ( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
    \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
    ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
    =========|_|==============|___/=/_/_/_/
    :: Spring Boot ::    (v2.0.5.RELEASE)
   ...
   ...
   2018-12-05 18:51:43.509 INFO 3096 --- [      main] c.p.medium.testrestful.Application    : Started Application in 10.0
   65 seconds (JVM running for 16.349)
 5. สั่ง mvn test (ไม่ต้อง spring-boot:run แล้ว) เพื่อ run unittest ทดสอบ api CRUD
  1. ...
   [INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 12.749 s - in com.poolsawat.medium.testrestful.CrudContr
   ollerTest
   2018-12-05 19:02:23.789 INFO 5576 --- [    Thread-3] o.s.w.c.s.GenericWebApplicationContext  : Closing org.springframework
   [email protected]: startup date [Wed Dec 05 19:02:12 ICT 2018]; root of context hierar
   chy
   2018-12-05 19:02:23.798 INFO 5576 --- [    Thread-3] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Closing JPA EntityManagerFa
   ctory for persistence unit 'default'
   2018-12-05 19:02:23.798 INFO 5576 --- [    Thread-3] .SchemaDropperImpl$DelayedDropActionImpl : HHH000477: Starting delayed
    drop of schema as part of SessionFactory shut-down'
   2018-12-05 19:02:23.805 INFO 5576 --- [    Thread-3] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource    : HikariPool-1 - Shutdown ini
   tiated...
   2018-12-05 19:02:23.811 INFO 5576 --- [    Thread-3] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource    : HikariPool-1 - Shutdown com
   pleted.
   [INFO] 
   [INFO] Results:
   [INFO] 
   [INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
   [INFO] 
   [INFO] ------------------------------------------------------------------------
   [INFO] BUILD SUCCESS
   [INFO] ------------------------------------------------------------------------
   [INFO] Total time: 17.707 s
   [INFO] Finished at: 2018-12-05T19:02:24+07:00
   [INFO] ------------------------------------------------------------------------

 6. github source