That hat is too small

– Vocabulary

tightคับtrendyทันสมัย
casualลำลองrevealingเซ็กซี่
floralลายดอกfittedพอดีตัว
plainไม่มีลวดลายcomfortableสวมใส่สบาย
baggyหลวมuncomfortableสวมใส่ไม่สบาย
stripedลายทางformalเป็นทางการ

– Language Focus: Enough and too

Enough before nounsEnough after adjectivesToo before adjectives
I have enough time.The jacket is big enough.The jacket to too small.
I don’t have enough moneyThe pants aren’t long enough.The pants aren’t too long.

– Practice Complete the sentences with the correct words. Use too and enough. Then compare with a partner.

biglongmoneyuncomfortable
 1. How do these pants look? Do you think they’re long enough ?
 2. These shoes look nice, but they’re too uncomfortable. I can’t walk at all.
 3. Oh, on! I don’t have enough money. The belt of 300 bath, and I only have 200 bath.
 4. The shirt I ordered online is big enough. It fits very well.

Breathe Deeply

– Vocabulary

watch feel good movies (ดูหนังอารมณ์ดี)take a sip of hot drinks (จิบเครื่องดื่มร้อน)stay offine (งดเล่นออนไลน์)listen to your friend’s advice (ฟังคำแนะนำเพื่อน)
take a long walk (เดินไกล)practice yoga (ฝึกโยคะ)meditate (นั่งสมาธิ)make a to-do list (ทำสิ่งที่ต้องทำ)
take some time out (หมดเวลาพักแล้ว)travel to natural places (ไปเที่ยวที่ธรรมชาติ)read self-help booksget a massage (รับนวด)

– Language Focus: Adverbs of Manner

AdjectivesAdverbsAdjectivesAdverbs
slowslowlypositivepositively
carefulcarefullycontinuouscontinuously
deepdeeplyhealthyhealthily
noisynoisilyimmediateimmediately
quickquicklyregularregularly
fastfastlatelate
heavyheavilybebeficialbebeficially
badbadlyeasyeasily
goodwellfluentfluently
hardhardloudloudly
hurrieshurriedlyquietquietly

These Days

– Vocabulary: Match the activities with the meaning

see someone (คบหาดูใจ)look for a job (หางาน)be crazy about something (อินกับบางอย่างมากๆ)plan a trip(วางแผนไปเที่ยว)
read a fiction (อ่านนิยาย)learn to cook (เรียนทำอาหาร)cut down on sugary drinks (ลดเครื่องดื่มหวาน ๆ)spend a lot of money on clothes (ใช้เงินไปกับเสื้อผ้าเยอะ)
save up for something (เก็บเงินเพื่อบางอย่าง)lead a healthy lifestyle (ใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี)keep up with news (ติดตามข่าวสาร)take some time ouy from work/school (พักจากงานหรือเรียน)

– Language Focus: Present Continuous for temporary situations

Subject + verbs to be + v.ing + …
I am listening to hip hop a lot these days.
She is learning to drive lately.
Verbs to be + subject + v.ing + …?
Are you looking for a job these days?
Is she learning to drive lately?
Wh word + verb to be + subject + v.ing?
Why are you taking some time out these days?
Where is she learning to drive lately?

– Practice Complete the sentences with the present continuous form of verbs.

 1. ฉันเรียนขับรถอยู่ช่วงนี้
  I am learning to drive lately.
 2. ช่วงนี้แอนกำลังคบหาดูใจกับบางคนอยู่
  Ann is seeing someone recently.
 3. ช่วงนี้เพื่อนๆของฉันอ่านนิยายกัน
  My friends are reading a fiction these days.
 4. ในสัปดาห์นี้ ฉันกำลังวางแผนเที่ยวกับเพื่อนอยู่
  This week I am plaining a trip with up friends.
 5. ช่วงนี้แม่ใช้เงินไปกับเสื้อผ้าเยอะ
  My Mom is spending a lot of money on clothes these days.

Getting Around

– Vocabulary: Fill the verbs into the matching sentences

drive (ขับรถ)on foot (ด้วยเท้า)take (รับ)commute by (เดินทางโดย)
ride (ขี่)get to …. by (ไปถึงโดย)fly to (บินไป)get around by (ไปไหน มาไหน)
 1. My father likes to ride motorcycle to the mall. He can get there quickly in traffic.
 2. I usually go to school on foot because my school is close to my house, less than 10-minute walk.
 3. We will travel to Japan next week. We will fly to Haneda airport.
 4. It is better to commute by BTS to the office during rush hours.
 5. Jane doesn’t know how to drive a car but she knows how to ride a bicycle.
 6. I get to the post office by bus because it is cheap.
 7. My friends live in a big city. They get around by different transportation such as subway and taxi.
 8. We have to take the next train to Huahin.

– Language Focus: Simple present statements

Present SimpleSingularPlural
AffirmativeHe/ She/ Jane drives to work
Most verbs add –
Some verbs add -es: s, sh, ch, x, 0
Verbs ending in -y change to ies
Some verbs change – have -> has
I/ You/ We/ They drive to work
NegativeHe/ She/ Jane doesn’t drive to workI/ You/ We/ They don’t drive to work
Yes/No- QuestionDoes he/ she /Jane drive to work?Do I/ you/ We/ They drive to work?
Wh-QuestionWhen does he/ she/ Jane drive to work?When do I/ you/ We /They drive to work?

– Practice: Complete the sentences using present simple form

 1. I take [take] the cus to school. I don’t walk [not/walk].
 2. Jonathan has [have] a car. He drives [drive] to work.
 3. Anne doesn’t walk [not/walk] to school because the weather is too hot.
 4. Do you ride [ride] a bicycle on the weekend?
 5. My parents take [take] the train to work. They go [go] to the city.
 6. Jennie usually flies [fly] to Australia. Her mom lives [live] there.
 7. My neighbor rides [ride] a motorcycle to work. He doesn’t have [not/have] a car.
 8. When do you commute [commute] to work?
 9. My family an I don’t like [not/like] to fly. We normally drive [drive] a car.
 10. Jane doesn’t take [not/take] the bus. She usually takes [take] a subway.
 11. Does your sister get [get] to university van?
 12. My friends and I go [go] Huahin once a year. We normally take [take] a train there.

What does she do?

– Vocabulary: Occupations

an accountant (บัญชี)a company employ (พนักงานบริษัท)a flight attendant (พนักงานตอนรับบทเครื่องบิน)a receptionist (พนักงานต้อนรับ)
a server (พนักงานเสริฟ)a handyman (ช่างซ่อมบำรุง)a sales clerk (พนักงานขาย)a business owner (ธุรกิจส่วนตัว)
a dentist (หมอฟัน)an interpreter (ล่าม)a bank teller (พนักงานธนาคาร)a tour guide (มัคุเทศน์)

– Language Focus: Present Simple with WH

WH-word + do/does + subject + verb?

– “You and plural subject”

What do you do?I work as a sales clerk./ I am a sales clerk.
When do you work?I work from Monday-Friday.
I work from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
How do you go to work?I take a sky train to work
Where do your friends work?They work in Chidlorm.
What company do Mark and Rob work work for?They work for Star company.

– “Thirs person singular subject”

What does your sister do?My sister us a flight attendant.
My sister works as a flight attendant.
When does Jane work?Jane works from Wednesday to Sunday. She works from 11:00 a.m. to 7:00 p.m.
Why does Henry go to work?He takes the bus to work
Why does your friends want to be a doctor?My friend wants to help people.
What company does Paul work for?Paul works for Walts company.

– Practice: Make questions from the given answer.

 1. Q: Where does he work?
  A: Make works in the hospital in upcountry.
 2. Q: What company do your friends work for?
  A: My friends work for PP company.
 3. Q: How does your MOM go to work?
  A: My mother usually takes a taxi to work. She somethimes drives.
 4. Q: When do you work?
  A: I work on Tuesday, Friday, and Saturday from 10 a.m. to 7 p.m.
 5. Q: Why do you work as an interpreter?
  A: I’m an interpreter because I love to learn new languages and I can speak English and Japanese.

It’s pretty safe

– Vocabulary: Districts

downtown (ตัวเมือง)the suburbs (ชาญเมือง)a shopping district (ย่าน ช๊อปปิ้ง)
a college campus (วิทยาเขตวิทยาลัย)a recreational area (พื้นที่ สันธนาการ)a nighspot (สถานบันเทิงยามค่ำคืน)
countryside (ชนบท)a residential area (ย่านที่อยู่อาศัย)a tourist attraction (แหล่งท่องเที่ยว)

_ Language Focus: Quantifiers

Countable nounsUncountable nouns
Are there many restaurants?
– Yes, there are a lot.
– Yes, there are a few.
– No, there aren’t any.
Is there much crime?
– Yes, there’s a lot.
– Yes, there’s a little.
– No, there isn’t any.
How many restaurants are there?
– There are ten or twelve.
How much crime is there?
– There’s a lot of street crime.

– Practice: Translate the sentences into English.

 1. มีร้านอาหารหลายร้านแถวบ้านฉัน แต่มีโรงเรียนสองสามที่
  There are a lot of restaurants in my neighborhood but there are a few shools.
 2. แถวบ้านของฉันมีร้านกาแฟเยอะมากแต่ไม่มีร้านสะดวกซื้อเลย
  There are a lot of coffee shop in my neighborhood but there isn’t any convenience stores.
 3. แถวบ้านคุณมีสถานที่พักผ่อนหลายแห่งมั้ย
  Are there a lot of/many recreational areas in your neighborhood?
 4. แถวบ้านคุณมีเสียงดังมากมั้ย
  Is there mush noise in your neighborhood?
 5. แถวบ้านคุณมีที่เที่ยวกลางคืนกี่แห่ง
  Are there a lot of nightspot in your neighborhood?

I Always Hang Up My Clothes

– Vocabulary: Chores Phrasal verb

stock up the frige (ตุนของในตู้เย็น)cook up a meal (ปรุงอาหาร)pick up the magazines (เก็บนิตยสาร)sweep up the floor (กวาดพื้น)
clean up the yard (ทำความสะอาดพื้นที่)hang up the clothes (แขวนเสื้อผ้า)put away the dishes (เก็บจาน)wash up the dishes (ล้างจาน)
wipe off the counter (เช็คเคาร์เตอร์)clean out the cabinet (ทำความสพอาดตู้, เคลีย์ตู้)freshen up the room (ทำให้ห้องสดชื่น)take out the garbage (เก็บขยะ)

– Language Focus: Separable Phrasal Verb

– I take out the garbage.
– I take the garbage out.
– I take it out.
– Could you hang up your clothes?
– Could you hang your clothes up?
– Cloud you hang them up?
– I wash up the dishes.
– I wash the dishes up.
– I wash them up.
– You need to wipe off the counter.
– You need to wipe the conter off.
– You need to wipe it off.

– Practice: Complete the sentences with the correct verbs. Use “it” or “them”

clean outfreshen uppick uptake out
clean up hang upput awaywipe off
 1. A living room is a mess. Let ‘s clean it up before mon and dad come back.
 2. Why are your clothes on the chair? Can you hang them up in the closet?
 3. The garbage is full. Could you clean it out right away, please?
 4. This closet is full of old clothes and bage. Let’s put them away .
 5. The dishes are in the dishwasher. Would you take them out for me?
 6. This table isn’t clean. Can you wipe it off before dinner, please?
 7. Why is the house smell so bad? Could you freshen it up before the party?
 8. Your books and magazine are all over the floor. Would you pick them up, please?

Work and free time activities

– Vocabulary: daily routine

take a class (เข้าเรียน)attend a meeting (เข้าร่วมประชุม)sleep in (ตื่นสาย)make an appoinment (ทำการนัดหมาย)
follow up with work (ติดตามผลงาน)discuss work (คุยงาน)start work / finish work (เริ่มงาน /เสร็จงาน)leave home (ออกจากบ้าน)
go on social mediago grocery shopping (ไปซื้อของชำ)chill out (ชิล)cook a meal (ทำอาหาร)
arrive at work (มาถึงที่ทำงาน)catch up with work (ทำงานให้ทัน)stay up late (นอนดึก)do chores (ทำงานบ้าน)

– Language Focus: Talking about time and activities

– Asking and talking about time and activities

What time do you + (verb unfibitive) ?What time is + [noun]?
What time do you attend the meeting?What time is the meeting?
What time do you study English?What time is the class?

– Prepsition of time

InOnat
ใช้กับ ช่วงเวลา เดือน ฤดู หรือปีใช้กับ วันที่ และวันใช้กับ เวลา (ชม. / นาที)
I usually go abroad in January.I work out an Saturdays.I get up at 7 o’clock
The river is dry in summer.I get paid on the 20 every month.My English class starts at noon.

Rules of the workplace

– Vocabulary: Put pharses into the correct category.

arrive at work on time (มาทำงานตรงเวลา)smoke in the car park (สูบบุหรี่ที่จอดรถ)were casual clothes (ใส่เสื้อผ้าไม่เป็นทางการ)bring pet (เลี้ยงสัตว์)
use Facebook in working hours (ใช้งาน FB ในเวลาทำงาน)have a neat appearance (ดูลักษณะเรียบร้อย)got to work late (ไปทำงานสาย)gossip other co-workers (คุยเล่นกับเพื่อนร่วมงาน)
eat smelly food (กินอาหารที่เหม็น)talk quietly (คุยเงียบ ๆ)keep the table tidyknock the door (เคาะประตู)
keep a healthy relationship (รักษาความสัมพันธ์ที่ดี)chitchat on the phone (คุยนินทาในโทรศัพท์)offer help (ให้ความช่วยเหลือ)chew gum in a meeting (เคี้ยวหมากฝรั่งในห้องประชุม)

– Language Focus: Modal verbs for rules

Modal VerbsExamples
Can/ CannotYou can use your phone. / You can’t use your phone.
May/ May notYou may smoke in the car park. / You may not smoke in the car park.
Must / Must notYou must have a neat appearance. / You must not wear flip-flops to work.
be permitted / be not permittedYou are permitted to bring pet. / You are not permitted to bring pet.

– Asking abount rules and for permission

QuestionExample
Modals verbs + subject + V.1 ?Can I eat smelly food here?
Am I permitted to bring pet here?

– Practice: Translate the sentences into English.

 1. คุณห้ามใส่ชุดลำลองไปทำงาน [be not permitted]
 2. ทุกคนสามารถนำสัตว์มาเลี้ยงมาที่ทำงานได้ในวันศุกร์ [may]
 3. ฉันสามารถทานอาหารที่มีกลิ่นในนี้ได้ไหม [can]
 4. คุณห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งในที่ประชุมเด็ดขาด [must]
 5. พนักงานสามารถเล่นเฟสบุค 2 ชั่วโมงในเวลาทำงานได้ [be permitted]

There’s a lot of light

– Vocabulary: Things around the house

wardrop (ตู้เสื้อผ้า)dining table (โต๊ะอาหาร)bathtub (อ่างอาบน้ำ)coffee table (โต๊ะกาแฟ)refrigerator (ตู้เย็น)
cupboard (ตู้เก็บของในครัว)lamp (โคมไฟ)shelves (ชั้นวางของ)parking space (พื้นที่จอดรถ)stove (เตา)
armchairs (เก้าอี้มือวาง)washing machine (เครื่องซักผ้า)picture frameworking table (โต๊ะทำงาน)curtains (ผ้าม่าน)

– Language Focus: There is/ There Are/ How Much/ How Many

– Are There/ Is There
Are There …?Is There …?
Are there any cupboard?
Yes, there are.
Is there a lot of space in your house?
Yes, there is.
Are there any picture frames in your house?Is there a lot of noise in your room?
No, there isn’t.
– How many/ How much …?
How many cupboard are there?How much light is there?
There are a lot of / some /a few cupboard.
There is one cupboard.
There is lot of / some / a little light.
There aren’t any cupboard.There isn’t any light.

Can you turn down the music

– Vocabulary: Every requests

lend me money (ให้ยืมเงิน)help me with my homework (ช่วยฉันทำการบ้าน)help me clean (ช่วยกันทำความสะอาด)get me coffee (ช่วยซื้อกาแฟให้ฉัน)
make me something to eat (ทำอะไรบ้างอย่างเพื่อกิน)drop me off (ไปส่งฉันที)sleep over (นอนค้าง)turn on the TV (เปิดทีวี)
pass me salt (ส่งเกลือให้ฉัน)turn down the music (หลี่เสียงrun an errandlook after my pet

– Language Focus: Making and responding to a request

Making a requestAgreeing to a requestDisagreeing to a request
Can you turn down the music, please?Sure, no problem.I’m afraid i can’t
Could you pass me salt, please?Sure, here you are.I’m sorry i can’t
Would you help me with my work please?I’d be happy to.I’m sorry. Idon’t know how to.
Do you think you could help me clean?Certainly, yes.I would love to but …
Do you mind lending me your phone, please?No, I don’t mind.I’m sorry but yes I do.

I would like to check in

– Vocabulary

a double room (ห้องนอนคู่ 1 เตียง)a family room (ห้องนอนแบบครอบครัว)a beach front room (ห้องนอนติดชายหาด)
a twin room (ห้องนอนเตียงเดียว 2 เตียง)a triple room (ห้องนอนเตียงเดียว ผสมคู่ เพื่อนอน 3 คน)a single room (ห้องนอนเตียงเดียว นอนคนเดียว)
an interconnection room (ห้องนอนที่มีทางเชื่อมถึงกัน)a suite (ห้องนอนแบบประตูเชื่อมถึงกัน มีพื้นที่ทำงาน)a duplex room (ห้องนอนแบบมีชั้นลอย)

– Language Focus: Useful Hotel Pharses

ReceptionistGuest
…[greeting]… welcome to …[hotel]…
How may i help you?
I’m checking in. The name is …
I would like to check in please. My name is …
May I see your ID, please?
May I have your passport, please?
Yes, here you are.
Of course, here you go.
That’s…[room]…for …[number]… nights?
Example: That’s a twin room for 2 nights.
That’s right.
I’m sorry. I booked for … [2 nights]…
May I have your credit card, please?
Do you have a credit card?
Yes, here you are.
Of course, here you go.
Could you fill out this form, please?
Could you sign here, please?
Yes, sure
Certainly
You room number is …. on the … floor.
You’re in room … on the … floor.
Would you like the bellboy to take your bags for you?
Thank you.

Flutter จัดการ flutter SDK versions ด้วย fvm (Flutter Version Management) EP3

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทาง google ได้ประกาศ flutter 2 เป็น stable version แล้ว ซึ่งจะสามารถ run ใช้งานที่ platform web ได้แบบสมบูรณ์ ทำให้นักพัฒนาเกิดความอยากได้อยากลองที่จะ upgrade flutter version จากเดิมเวอร์ชั่น 1.22.6 สุดท้าย ขยับไปเป็น 2.0.1 ซึ่งแน่นอนว่า โปรเจคเก่า ๆ ที่พัฒนาไว้แล้ว บางโปรเจคจะไม่สามารถรันที่ flutter version 2 ได้ (เวอร์ชัน 2 จะ deprecated บาง feature จะไม่สามรถทำงานได้ที่ เวอร์ชั่น 2)

สำหรับการที่จะทำการติดตั้ง flutter ทั้ง เวอร์ชัน 1 และ 2 ในเครื่องเดียว พร้อมทั้ง set FLUTTER_HOME เพื่อให้ editor ต่าง ๆ เช่น VSCode ,Android Studio ให้สามารถเข้าถึง path flutter ได้ ก็ไม่สะดวกในการที่จะใช้งาน

FVM (Flutter Version Management: A simple cli to manage Flutter SDK versions.)

cli ที่จะช่วยที่นักพัฒนาเลือกใช้ flutter sdk ได้สะดวก และง่ายยิ่งขึ้นด้วยการ สลับ sdk version ง่าย ๆ ใน command เดียว

คุณสมบัติของ FVM

 • กำหนดค่าและใช้เวอร์ชัน Flutter SDK ต่อโปรเจ็กต์
 • ความสามารถในการติดตั้งและแคช Flutter SDK หลายเวอร์ชัน
 • สลับระหว่างช่องและเวอร์ชันของ Flutter ได้อย่างรวดเร็ว
 • พาธ dynamic SDK สำหรับการสนับสนุนการดีบัก IDE
 • กำหนดค่าเวอร์ชัน FVM พร้อมโปรเจ็กต์เพื่อความสอดคล้องกันระหว่างทีมและสภาพแวดล้อม CI
 • ตั้งค่าเวอร์ชัน flutter sdk global ในโปรเจ็กต์ต่างๆ

ติดตั้ง FVM

 • ติดตั้งผ่าน pub (package manager for the Dart programming language)
$ pub global activate fvm

*** Window OS ให้ทำการ set environment PATH \Users\poolsawat\AppData\Local\Pub\Cache\bin เพื่อให้สามารถเรียก fvm cli แบบ global ได้

 • fvm help เช็ค options ต่างๆ
$ fvm help
Flutter Version Management: A cli to manage Flutter SDK versions.

Usage: fvm <command> [arguments]

Global options:
-h, --help    Print this usage information.
  --verbose  Print verbose output.

Available commands:
 config   Set configuration for FVM
 flutter  Proxies Flutter Commands
 install  Installs Flutter SDK Version
 list    Lists installed Flutter SDK Version
 releases  Lists Flutter SDK releases.
 remove   Removes Flutter SDK Version
 use    Which Flutter SDK Version you would like to use
 version  Prints the currently-installed version of FVM

Run "fvm help <command>" for more information about a command.
 • fvm list แสดงเวอร์ชัน flutter sdk ทั้งหมด
PS C:\WINDOWS\system32> fvm list
Versions path: \Users\poolsawat\fvm\versions
2.0.1
1.22.6
 • fvm releases แสดง flutter sdk versions ที่สามารถ donwload มาใช้งานได้
$ fvm releases
Feb 27 18 │ v0.1.6
...
Jan 25 21 │ 1.22.6
Mar 3 21  │ 2.0.0
Mar 3 21  │ 2.0.0
Mar 3 21  │ 2.1.0-10.0.pre
Mar 4 21  │ 2.0.1
Mar 4 21  │ 2.0.1
--------------------------------------
Mar 12 21 │ 2.0.2       stable
--------------------------------------
--------------------------------------
Mar 13 21 │ 2.1.0-12.1.pre  dev
--------------------------------------
--------------------------------------
Mar 15 21 │ 2.0.2       beta
--------------------------------------
 • fvm install 2.0.2 ติดตั้ง flutter sdk เวอร์ชัน 2.0.2
$ fvm install 2.0.2
Installing version: 2.0.2
Cloning into '\Users\poolsawat\fvm\versions\2.0.2'...
remote: Enumerating objects: 286632, done.
remote: Total 286632 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 286632
Receiving objects: 100% (286632/286632), 131.73 MiB | 9.98 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (220826/220826), done.
Checking out files: 100% (5202/5202), done.
Version installed: 2.0.2
Checking Dart SDK version...
Downloading Dart SDK from Flutter engine ...
Building flutter tool...
Running pub upgrade...
Flutter 2.0.2 • channel unknown • unknown source
Framework • revision 8962f6dc68 (4 days ago) • 2021-03-11 13:22:20 -0800
Engine • revision 5d8bf811b3
Tools • Dart 2.12.1
 • fvm use 2.0.2 เลือกใช้งาน flutter sdk เวอร์ชัน 2.0.2
$ fvm use 2.0.2
Project now uses Flutter: 2.0.2
 • fvm remove 2.0.2 ลบ flutter sdk เวอร์ชัน 2.0.2
$ fvm remove 2.0.1
Removing 2.0.1
 • fvm config –cache-path D:\newpath\fvm\versions แก้ไข path cache ใหม่ กรณีจะย้ายจาก drive c ไป drive อื่น
$ fvm config --cache-path D:\newpath\fvm\versions
 • fvm flutter run เพื่อ รัน code ด้วย flutter sdk ที่เลือก
$ fvm flutter run

ตั้งค่าการใช้งานบน IDE VSCode

ให้เปิด settings.json (Ctrl + Shift + P)

"dart.flutterSdkPaths": [
   "/Users/poolsawat/fvm/versions"
]

Javascript Zero to Hero พื้นฐาน เครื่องหมายดำเนินการต่าง ๆ JS EP2

พาเข้าสู่เนื้อหาพื้นฐานที่ควรทราบ เพื่อที่จะเขียน javascript ได้อย่างไหล่ลื่น หลังจาก “Javascript Zero to Hero บทนำ EP1” แนะนำเครื่องมือและคำสั่ง javascript ไปบ้างแล้ว บทความนี้จะมาต่อเนื้อหาพื้นฐานของการเขียน javascript ส่วนที่เหลือสำหรับเริ่มต้นกันต่อครับ

Operators

เครื่องหมายดำเนินการกำหนดค่า และทางคณิตศาสตร์ (Assignment operators & Arithmetic Operators)

การกำหนดค่าให้กับตัวแปรด้วย operator equal (=)

let firstName = 'Asabeneh'
let country = 'Finland'

นอกจากเครื่องหมาย (=) ยังมีเครื่องหมายอื่น ๆ ที่ควรทราบ มาทำความรู้จักเพิ่มเติมกัน

เครื่องหมายตัวอย่างเทียบได้กับอธิบาย
=x = yx = yเก็บค่า y ใส่ตัวแปร x
+=x += yx = x + yนำ x บวก y เก็บใส่ตัวแปร x
-=x -= yx = x – yนำ x ลบ y เก็บใส่ตัวแปร x
*=x *= yx = x * yนำ x คูณ y เก็บใส่ตัวแปร x
/=x /= yx = x / yนำ x หาร y เก็บใส่ตัวแปร x
%=x %= yx = x % yนำ x มอด y เก็บใส่ตัวแปร x
**=x **= yx = x ** yนำ x ยกกำลัง y เก็บใส่ตัวแปร x
บวก (+), ลบ (-), คูณ (*), หาร (/), มอด หารใช้ค่าของเศษ (%), ยกกำลัง (**)

เครื่องหมายดำเนินการเปรียบเทียบค่า (Comparison Operators)

เครื่องหมายชื่อเครื่องหมายตัวอย่างอธิบาย
==ค่าเท่ากันx == yค่า x เท่ากับ y หรือไม่
!=ค่าไม่เท่ากันx != yค่า x ไม่เท่ากับ y หรือไม่
===ค่าเท่ากัน และชนิดเดียวกันx === yค่า x เท่ากับ y และ ชนิด x เหมือน ชนิด y หรือไม่
>ค่ามากกว่าx > yค่า x มากกว่า y หรือไม่
<ค่าน้อยกว่าx < yค่า x น้อยกว่า y หรือไม่
>=ค่ามากกว่าหรือเท่ากันx >= yค่า x มากกว่าหรือเท่ากับ y หรือไม่
<=ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากันx <= yค่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ y หรือไม่

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

console.log(3 > 2)       // true, because 3 is greater than 2
console.log(3 >= 2)       // true, because 3 is greater than 2
console.log(3 < 2)       // false, because 3 is greater than 2
console.log(2 < 3)       // true, because 2 is less than 3
console.log(2 <= 3)       // true, because 2 is less than 3
console.log(3 == 2)       // false, because 3 is not equal to 2
console.log(3 != 2)       // true, because 3 is not equal to 2
console.log(3 == '3')      // true, compare only value
console.log(3 === '3')     // false, compare both value and data type
console.log(3 !== '3')     // true, compare both value and data type
console.log(3 != 3)       // false, compare only value
console.log(3 !== 3)      // false, compare both value and data type
console.log(0 == false)     // true, equivalent
console.log(0 === false)    // false, not exactly the same
console.log(0 == '')      // true, equivalent
console.log(0 == ' ')      // true, equivalent
console.log(0 === '')      // false, not exactly the same
console.log(1 == true)     // true, equivalent
console.log(1 === true)     // false, not exactly the same
console.log(undefined == null) // true
console.log(undefined === null) // false
console.log(NaN == NaN)     // false, not equal
console.log(NaN === NaN)    // false
console.log(typeof NaN)     // number

เครื่องหมายตรรกะ (Logical Operators)

ย้อนกลับไปในช่วงที่เรียนคณิตศาสตร์ สมัยประถม หรือมัธยมจะมีตารางตรรกะศาสตร์เบื้องต้น

ในภาษา javascript จะใช้สัญลักษณ์

 • && เพื่อแทนเงื่อนไข และ
 • || เพื่อแทนเงื่อนไข หรือ
 • ! เพื่อแทนนิเสธน์
เครื่องหมาย และ (&&)เครื่องหมาย หรือ (||)เครื่องหมาย นิเสธน์ (!)
4 > 3 && 10 > 5
true && true -> true
4 > 3 || 10 > 5
true || true -> true
!4 > 3
true -> false
4 > 3 && 10 < 5
true && false -> false
4 > 3 || 10 < 5
true || false -> true
!4 < 3
false -> true
4 < 3 && 10 > 5
false && true -> false
4 < 3 || 10 > 5
false || true -> true
!(!4 > 3)
true -> false -> true
4 < 3 && 10 < 5
false && false -> false
4 < 3 || 10 < 5
false || false -> false
!(!4 < 3)
false -> true -> false

เครื่องหมายเพิ่มค่า และลดค่า (Increment Operator & Decrement Operator)

การเพิ่มค่า

เพิ่มค่าล่วงหน้า

let count = 0
console.log(++count)    // 1
console.log(count)     // 1

เพิ่มค่าหลังจาก

let count = 0
console.log(count++)    // 0
console.log(count)     // 1

การลบค่า

ลบค่าล่วงหน้า

let count = 0
console.log(--count)    // 1
console.log(count)     // 1

ลบค่าหลังจาก

let count = 0
console.log(count--)    // 0
console.log(count)     // 1

เครื่องหมายดำเนินการ 3 อย่าง (Ternary Operators)

การเขียนเงื่อนไขแบบสั้นจะประกอบไปด้วย 3 อย่าง คือ 1. เงื่อนไข 2. ทำบางอย่างหากเงื่อนไขเป็นจริง 3.ทำบางอย่างหากเงื่อนไขไม่จริง อื่น ๆ

let isRaining = true
isRaining
 ? console.log('You need a rain coat.')
 : console.log('No need for a rain coat.')
isRaining = false

isRaining
 ? console.log('You need a rain coat.')
 : console.log('No need for a rain coat.')

Date Object

javascript จะมี object Date ให้ใช้งาน เหมือนภาษาอื่น ๆ สามารถระบุ รูปแบบวันที่ และดูค่าวันที่ วัน, เดือน, ปี, เวลา ได้

ชื่อ ฟังก์ชันอธิบายตัวอย่าง
getFullYear()คืนค่า ปี รูปแบบ YYYY2021
getMonth()คืนค่า เดือน รูปแบบ ลำดับเดือน ( 0 -11)0
getDate()คืนค่า วันที่ รูปแบบ ลำดับวัน ( 1 -31)1
getHours()คืนค่า เวลาหน่วย ชั่วโมง รูปแบบ ลำดับชั่วโมง ( 0 – 23)15
getMinutes()คืนค่า เวลาหน่วย นาที รูปแบบ ลำดับนาที ( 0 – 59)30
getSoconds()คืนค่า เวลาหน่วย วินาที รูปแบบ ลำดับวินาที ( 0 – 59)45
getMiliSeconds()คืนค่า เวลาหน่วย ลิลลิวินาที รูปแบบ ลำดับวินาที ( 0 – 999)489
getTime()คืนค่า เวลาหน่วย timestamp รูปแบบ ( 1 มกรา 1970 )1578092201341
getDay()คืนค่า สัปดาห์ รูปแบบ ลำดับสัปดาห์ ( 0 – 6) ( อาทิตย์ – เสาร์) 4

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน Date

const now = new Date()
console.log(now) // Sat Jan 04 2020 00:56:41 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)

// ดึงปี
const now = new Date() 
console.log(now.getFullYear()) // 2020

// ดึงเดือน
const now = new Date() 
console.log(now.getMonth()) // 0, because the month is January, month(0-11)

// ดึงวันที่
const now = new Date() 
console.log(now.getDate()) // 4, because the day of the month is 4th, day(1-31)

รูปแบบ Date อื่น ๆ

const now = new Date()
const year = now.getFullYear() // return year
const month = now.getMonth() + 1 // return month(0 - 11)
const date = now.getDate() // return date (1 - 31)
const hours = now.getHours() // return number (0 - 23)
const minutes = now.getMinutes() // return number (0 -59)

console.log(`${date}/${month}/${year} ${hours}:${minutes}`) // 4/1/2020 0:56

Flutter สร้าง Flutter Project แรก เริ่มต้นอย่างไร พร้อมทดสอบรันบน Emulator devices EP2

พาทุกคนมาเริ่มสร้าง Flutter Project แรกมีขั้นตอนอย่างไร บทความนี้จะพาทุกคนมาเริ่มทำการ create flutter starter project ที่ทาง flutter สร้างระบบ counter ง่าย ๆ มาให้ได้ลองเล่นกัน ด้วยเครื่องมือ VSCode ที่เป็นเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ มาเริ่มกันเลย

เริ่มสร้าง Counter Flutter Project ง่าย ๆ

 • เปิด Visual Studio Code
 • เปิด Command Pallette (Ctrl + Shift + P) และพิมพ์ “flutter ” เลือก “Flutter: New Application Project”
 • จะมีการให้เลือกที่เก็บ Project จากนั้น ระบบจะให้ตั้งชื่อ Project ก็ตั้งตามที่ต้องการ ตัวอย่างจะตั้ง “counter_app” รอสักครู่…
 • เปิด emulators ด้วยคำสั่ง “‘flutter emulators –launch <emulator id>” (<emulator id> คือ id emulator ที่เราสร้างไว้)
 • สั่งรันโค๊ดตัวอย่างที่ flutter มีให้ด้วยคำสั่ง “flutter run” หรือสั่ง run ผ่านไฟล์ lib/main.dart ด้วยปุ่ม Run

Flutter run key commands.
r Hot reload.
R Hot restart.
h Repeat this help message.
d Detach (terminate “flutter run” but leave application running).
c Clear the screen
q Quit (terminate the application on the device).
An Observatory debugger and profiler on sdk gphone x86 arm is available at: http://127.0.0.1:53236/Vgi_F0zG2PU=/

สรุปท้ายบทความ

ขั้นตอนต่าง ๆ จากบทความนี้เป็นการทดสอบสร้างบท environment ของผู้เขียนที่ได้ทำการตั้งค่า flutter sdk , dart sdk, android sdk เรียบร้อยแล้ว หากเพื่อน ๆ คนใดยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม หรือไลบารี่เหล่านี้ให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย จากบทความนี้นะครับ Flutter เริ่มต้น Setup Flutter เตรียมตัวก่อนเขียนโค๊ด EP1