คำสั่ง run docker command 1 บรรทัด เกี่ยวกับ Databases รวบรวมไว้ให้ที่นี่

Sharing is caring!

MySQL

$ docker run --name my-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=password -d mysql:latest

$ docker exec -it my-mysql mysql -u root -p

PostgreSQL

$ docker run --name my-postgres -e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword -d -p 5432:5432 postgres

Oracle 12c

$ docker run -d --name oracle12c -p 1521:1521 container-registry.oracle.com/database/enterprise:12.2.0.1

MariaDB

$ docker run --name my-mariadb -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw -d mariadb

Microsoft SQL Server

$ docker run -d -p 1433:1433 -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'SA_PASSWORD=<YourStrong!Passw0rd>' mcr.microsoft.com/mssql/server:latest

MongoDB

$ docker run --name my-mongo -d mongo

Cassandra

$ docker run --name cassandra -d cassandra:latest

Couchbase

$ docker run -d --name my-couchbase-container -p 8091-8094:8091-8094 -p 11210:11210 couchbase

Redis

$ docker run --name my-redis -d redis

Neo4j

$ docker run \
    --publish=7474:7474 --publish=7687:7687 \
    --volume=$HOME/neo4j/data:/data \
    neo4j:latest

Elasticsearch

$ docker run -d --name elasticsearch -p 9200:9200 -p 9300:9300 elasticsearch

CouchDB

$ docker run -d -p 5984:5984 --name my-couchdb couchdb

$ docker run -d -p 5984:5984 --name my-couchdb couchdb:2.0

$ docker run -d -p 5984:5984 --name my-couchdb couchdb:1.6

RethinkDB

$ docker run --name rethinkdb -d rethinkdb

InfluxDB

$ docker run -d -p 8086:8086 --name influxdb influxdb

OrientDB

$ docker run -d --name orientdb -p 2424:2424 -p 2480:2480 orientdb/orientdb

Memcache

$ docker run --name my-memcache -d memcached memcached -m 64

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *