ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

บันทึกเนื้อหาบทเรียนภาษาอังกฤษ จากการเรียนกับสถาบันการศึกษาเอกชน และการเรียนด้วยตัวเอง

  • Warn Up Talk
  • Vocabulary
  • Coversation
  • Language Focus
  • Keep Talking

จะพยามอัพเดทเนื้อหาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 บทความ